بیشتر از نصف ایرانی ‌ها اینترنت دارند

افزایش چشمگیر استفاده از اینترنت در ایران

مقایسه خانوارهای کشور در طول سه دوره آخر آمارگیری از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲.۶ درصد، ۲۲.۲ درصد و ۳۴.۱ درصد و نسبت به سال ۱۳.۲ به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱۱.۵ درصد و ۱۷.۷ درصد بیشتر شده‌است.

اینترنت ایران

این آمار برای سال ۹۴ می‌گوید در حالی‌که از مجموع ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور که ۷۲.۴ میلیون نفر آن افراد ۶ ساله و بیشتر هستند، تعداد ۵۰.۴ میلیون نفر مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها ۳۸.۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۱.۹ میلیون نفر در نقاط روستایی اقامت داشته‌اند.

بر این اساس مالکان خط تلفن همراه در کشور و در بین افراد  ۶ساله و بیشتر ۶۹.۷ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۷۲.۵ میلیون درصد و ۶۲ درصد است.

از مجموع جمعیت کشور  ۵۶.۶ میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که ۵۶.۴ میلیون نفر از آنان، افراد ۶ساله و بیشتر هستند. از این تعداد ۴۲.۸ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۳.۶ میلیون نفر در نقاط روستایی اقامت داشته‌اند.

بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ساله و بیشتر ۷۷.۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۸۰.۵ و ۷۰.۸ درصد بوده‌است.

مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان از آن دارد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ و ۱۰.۷ درصد بیشتر بوده‌است.

همچنین تعداد کاربران تلفن همراه در سال‌های ۸۹ برحسب آمارگیری از جامعه آماری مشخص ۳۷,۲۸۹,۶۰۰، سال ۹۲ حدود ۴۷,۴۳۰,۶۴۹ و سال ۹۴ حدود ۵۶,۶۱۴,۹۸۰ بوده‌است.

آمار «جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه» حکایت از آن دارد که از جمعیت ۷۸,۹۵۵,۸۱۲ نفری در سال ۹۴ حدود ۲۱,۸۷۳,۵۱۸ نفر برابر با ۲۷ درصد جزو جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده‌اند.

نگاهی به وضعیت آماری حوزه ارتباطات طی سال گذشته نشان دهنده آنست که از مجموع ۲۴ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۵۸ خانوار شهری و روستایی تعداد ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار ایرانی با استفاده از رایانه‌های معمولی، لپ ‌تاپ و تبلت به یکی از انواع رایانه در محل سکونت خود دسترسی دارند.

آمار تفکیکی نیز در این باره می‌گوید؛ هشت میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۱۷ خانوار (۳۶ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، چهار میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۸۸ خانوار حداقل دارای لپ ‌تاپ (۱۶.۹ درصد مجموع خانوارها) و پنج میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۹۲ خانوار (۲۱.۱ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند.

آمارگیری مذکور در سال ۹۴ برای میزان دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم بیان می‌کند که با همان جمعیت خانواری تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار(۵۵ درصد کل خانوارها) به اینترنت دسترسی داشته‌اند.

براساس آمار هشت میلیون و هشت هزار و ۴۸۸ خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند. به این ترتیب ۵۵.۵ درصد از خانوارهای کشور به اینترنت دسترسی داشته و ۳۳ درصد از این مزیت بهره‌ای نداشته‌اند.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد