بلیط هواپیما

از نقش مسئولیت پذیری و آثار آن آگاه شوید

در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮق اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدن ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻴﻢ زﻳﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ. ﺑﻲ ﻣﻴﻠﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺬاب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﻫﺎی دﺷﻮار ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﺮﻫﻴﺰ از دﻟﺨﻮر ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮد ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن رﻧﺠﺶ اﻓﺮاد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و اﻓﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻓﺖ از ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺳﺎده وﻟﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
چگونه حس مسئولیت پذیری در را یک سازمان بیشتر کنیم؟
چگونه در یک سازمان مسئولیت پذیر باشیم؟
مسئولیت پذیری

اﻋﻼن ﻧﺼﺎب ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ؛ ﻳﻚ راه ﺧﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﻴﻢ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﻛﺴﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ اﻋﻼن ﺷﻮﻧﺪ

وارﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎده ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ؛ دادن ﺑﺎزﺧﻮرد رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻛﺮدن رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد، ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﻤﺎس و ﺷﻴﻮه ﻛﺎر ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺧﻼف ﻫﺪف ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎداش ﺗﻴﻤﻲ؛ ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی در ﺗﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻘﺶ رﻫﺒﺮ : ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎز و ﻛﺎر اﺻﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ درآﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻋﻀﺎ در ﻛﺎر ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وارد ﻣﻴﺪان ﺷﻮد و از اﻳﻦ و آن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاب ﮔﻮی ﻛﺎر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﺖ ﭘﻨﺠﻢ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺗﻴﻢ. ﺟﻮابﮔﻮ ﻧﺒﻮدن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﻫﺪفﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ.

 

ﺗﻴﻢ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰ…

ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﻜﺮد، رﻧﺠﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺸﻮق ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻳﮕﻲ اﺳﺖ.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد.

ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ رﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط در ﻣﻲ آورد.

 

ﺗﻴﻢ ﺟﻮاب ﮔﻮ …

ﻛﺎری ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺻﻼح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ از روش اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه آﮔﺎه ﻣﻲﺷﻮد.

اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻲ ﺟﺎ (ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﻫﺎی اﺻﻼﺣﻲ) ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

استراتژی بازاریابی موفق در پیست اسکی نور کوای کانادا
استراتژی بازاریابی موفق در پیست اسکی نور کوای کانادا
اپل ارزشی یک تریلیون دلاری پیدا می کند!
اپل ارزشی یک تریلیون دلاری پیدا می کند!
مزایا و روش های تبلیغات اینترنتی
مزایا و روش های تبلیغات اینترنتی
اولین قدم در مدیریت هدف گذاری، برنامه ریزی است
اولین قدم در مدیریت هدف گذاری، برنامه ریزی است