بلیط هواپیما

تجزیه و تحلیل بر مبنای عوامل محیطی و سازمانی

عوامل محیطی مهمی که ممکن است بر طرح تاثیر بگذارند عبارتند از عوامل : اقتصادی ، فن شناختی ،دولتی یا قانونی ، جغرافیایی و اجتماعی . متغییر اقتصادی می تواند از راه های بسیاری برطرح تاثیر بگذارد هنگامی که رکود اقتصادی پیش می آید تمایل شرکتها  به کم کاری بیش از روزگار شکوفایی است منابع را محدودتر می کنندوتعارض در میان طرحها تقریباً چاره ناپذیر می شود هنگامی که طرح از مرزهای ملی فراتر می رود نوسانات ارزی می توانند عامل معنی دار ومهمی باشند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
عواملی که قدرت چانه زنی را تعیین می کند
عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری
عوامل محیطی

علاوه بر این وضعیت اقتصادی،هم در کشور میزبان وهم در کشور خودی مورد توجه خواهد بود.پیش بینی تعغییرات وتحولات فن شناختی ورویارویی با آن دشوارترین عامل است وقوع تحول جدید ممکن است با هشدار قبلی همراه نباشد وناتوانی دراستفاده از آن تحول جدید در ساخت محصول جدید ممکن است برقابلییت عرضه به بازار محصول بشدت تاثیر بگذارد.

مقررات دولتی ومسایل ثانوی به نحوی روز افزون بر طرحها تاثیر میگذارند شکایات مربوط به معیوب بودن محصول در ایا لات متحده چنان زیاد شدهاند که شرکتها در ارایه محصولات جدید،ساخت و…بسیار محتاط شده اند.

عوامل جغرافیایی مسلما ًدر چگونگی اجرای طرح نقش دارند اکنون بسیاری از شرکتهای جهانی هستند وهم محلی بودن شرکای طرح (دیگر)ناممکن است. خوشبختانه با فن آوری جدید ارتباطات شرکا می توانند به چیزی دست یابند که به آن هم محلی بودن مجازی می گویند.

عوامل اجتماعی گاهی در تدوین راهبرد طرح،بویژه از جانب افراد فنی، نا دیده می شوند عامل اجتماعی متضمن بررسی و ارزیابی ارزش ها، باورها، سنت ها و نگرش ها ی مردم وبه طور خلاصه فرهنگ مردمی است که شرک های ترفند در زمان بندی طرح تعطیلات مذهبی و سایر تعطیلات مهم باید در نظر گرفته شوند.

عوامل سازمانی:

در برنامه ریزی راهبردی بررسی توانایی ها و ضعف های هر سازمان عامل مهم است بدبختانه، در اغلب موارد پیش داوریها و القاعات تجزیه و تحلیل را بی اعتبار می کنند مدیران نسبت به توانایی های سازمان خوش ین هستند و ضعف های آن را کمی نادیده می گیرند عوامل مورد بررسی عبارتند از تخصص کارکنان و روابط کارگری و منابع مادی و تجربه سابقه نسبت به نوع طرح مورد برنامه ریزی، برداشت عمومی شرکت مواضع مدیریت ارشد اخلاقیات کارکنان ، موقعیت شرکت در بازار، تمایلات نسبت به طولانی کردن یا کوتاه کردن مواعد تحقیق اهداف و تعهد سازمان در تأمین منابع مورد نیاز طرح طبق توافق به عمل آمده، طبعاً توانایی ها بزرگنمایی می شود و پیامد ضعف ها در کمتررین حد مطرح می گردد.

با این ۸ کار زمان های مرده را مدیریت کنید
با این ۸ کار زمان های مرده را مدیریت کنید
این نکات شما را باهوش تر از همیشه نشان می دهد!
این نکات شما را باهوش تر از همیشه نشان می دهد!
۸ نوآوری برای اتاق هتلهای آینده
۸ نوآوری برای اتاق هتلهای آینده
چه داستان هایی پشت هر برندی وجود دارد؟
چه داستان هایی پشت هر برندی وجود دارد؟