بلیط هواپیما

خصوصیات رهبر و سبک های مختلف آن را بشناسید

leadership-and-managment

رهبر باید دارای قابلیت ها و توانمندی های متعددی باشد بخشی از این خصوصیات عبارت است از هوش : بلوغ اجتماعی و وسعت دید ، انگیزه های توفیق طلبی و نیل به هدف ، انسان  گرائی ، خصوصیات ظاهری و فیزیکی ، زمینه های فرهنگ ی ، تحصیلات و تجربیات ، توانمندی های مدیریتی و غیره. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
تبدیل شدن به رهبری کار بلد، چطور و چگونه؟!
۶روش‌ برای افزایش موفقیت رهبری سازمانی

سبک های رهبری

بر اساس یک طبقه بندی کلی رفتار رهبران به دو نوع انسان گرا و سازمان گرا تقسیم می شود رهبران انسان گرا در سازمان حداکثر توجه خود رامصروف اعضای سازمان می کنند و رهبران سازمانگرا اهداف و مأموریت های سازمان را مقدم بر افراد می دانند . رهبران انسان گرا هدف گذاری جمعی را ترویج کرده ، به کارکنان اعتماد داشته و برای آنان حرمت و ارزش بسیار قائل اند در مقابل رهبران سازمان گرا بیشتر ا تکاء به قوانین و مقررات سازمانی داشته و کارکنان را تحت کنترل شدید قرار می دهند تا از اجرای دقیق مقررات اطمینان یابند .

در یکی از دسته بندی ها، رهبری به ۵ سبک تقسیم بندی شده است :

١. رهبر اقتدارگرا

اقتدارگرا قدرت خود را از منابعی مثل مقام ، دانش ، زور یا توانائی تشویق و تنبیه می گیرد و این قدرت را به عنوان یک اصل یا یک روش بر ای انجام امور بکار می برد . او واقعًا اقتدارگرا است آنچه را که می خواهد می داند و می داند چگونه کار هر کس رامشخص کند . تقاضای او اطاعت بی چون و چرای پیروان می باشند . اقتدار او از یک حالت خشن تا یک حالت پدرانه ، تغییر می کند نظر رهبری باید پذیرفته « پدر بهتر از دیگران مصلحت را می داند » در حالت پدارانه با این عنوان که شود .

٢. رهبر بوروکرات

رهبر بوروکرات مثل رهبر اقتدارگرا به مردم می گوید که چه بکنند و چگونه بکنند . اما پایه همه دستورات او انحصارًا سیاست ها ، روش ها و دستورالعملهای سازمان است . برای رهبر بوروکرات این مقررات مطلق می باشند او دقیقًا از روی شرح وظائف عمل می کند و هیچ استثنایی را نمی پذیرد . رهبر بوروکرات نظیر رهبر اقتدارگرا به افراد خیلی کم آزادی می دهد و یا اصلا نمی دهد .

٣. رهبر دیپلمات

یک رهبر دیپلمات یک هنرپیشه است که مثل یک فروشنده با استفاده از هنر خود برای متقاعد کردن افراد زندگی می کند ،اگر چه عینًا قدرت رهبر اقتدارگرا را دارد اما ترجیح می دهد تا آنجائیکه ممکن است با متقاعد کردن و از طریق برانگیختن افراد عمل نماید .

۴. رهبر مشارکتی

رهبر مشارکتی بصورت باز مردم را به شرکت در تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و تعیین روش های اجرائی برای زمینه های محدود و یا گسترده دعوت می نماید او یا یک رهبر دموکراتیک یا رهبر مشاوره ای اس ت . رهبر دموکراتیک به گروه می پیوندد و از قبل مشخص می کند که او بر سر تصمیم جمع ( خواه از طریق توافق بدست آید و یا از طریق رأی اک ثریت ) ایستاده است رهبر مشاوره ای با افراد خود مشورت می کند و آن ها را به شرکت مؤثر ، بحث ، مناظره در مورد مسائل و ارائه پیشنهاد به گروه دعوت می کند اما این موضوع را روشن می سازد که خود او به تنهایی باید به حساب بیاید و حق تصمیم گیری را برای خود محفوظ نگه می دارد .

۵. رهبر رهاکرده

رهبر رها کرده به مفهوم کنار گذاردن هر نوع کنترل نیست . او برای پیرامون خود یک هدف را مشخص می کند و عوامل مشخص آن مثل سیاست ها ، زمان انجام و بودجه آن را نیز تعیین می نماید و سپس آن ها را بدون هدایت و کنترل بیشتر رها می کند مگر اینکه پیروان خود تقاضای کنترل نمایند .

شرایط عصبی مدیرمان به چه قیمتی تمام خواهد شد؟!
شرایط عصبی مدیرمان به چه قیمتی تمام خواهد شد؟!
تهدید تازه واردها را چقدر جدی بگیریم؟
تهدید تازه واردها را چقدر جدی بگیریم؟
۶ راهکار برای هدایت موفقیت آمیز سازمان‌ها
۶ راهکار برای هدایت موفقیت آمیز سازمان‌ها
شغل خوب می خواهید؟ این مطلب برای شماست!
شغل خوب می خواهید؟ این مطلب برای شماست!