خانه آبشار لوه گلستان، مقصدی که باید به آن سفر کرد