گاهشمار حضور زنان در تاریخچه هوانوردی

۱۹۰۶

E.Lillian Todd اولین زنی که یک هواپیما را طراحی کرد و ساخت.

۱۹۰۸

Madame Therese Pletier اولین زنی که به تنهایی یک هواپیما را به پرواز در آورد.

۱۹۱۱ 

Harriet Quimby اولین زن آمریکایی که مجوز خلبانی گرفت

۱۹۱۶ 

Rosie Farrar اولین زنی که در شرکت بوئینگ استخدام شد. او پارچه های اولین هواپیمای شرکت را دوخت.

۱۹۲۷ 

Phoebe Fairgrave Omlie اولین زنی که لیسانس مکانیک هواپیما گرفت.

۱۹۲۸ 

Amelia Earhart اولین زنی که بر فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد.

۱۹۲۹ 

Bobbi Trout اولین خلبان زن که سوخت گیری حین پرواز انجام داد.

۱۹۳۴ 

Helen Richey  اولین خلبان زن که برای یک ایرلاین تجاری امریکایی کار کرد. او در جنگ جهانی دوم به ارتش ملحق شد.

۱۹۴۲ 

Mary Van Scyoc اولین زنی که به عنوان کنترل کننده ترافیک هوایی استخدام شد.

۱۹۴۳ 

Rosie The Riveter  اولین زنی که تصویرش بر روی جلد روزنامه Evening Post Saturday چاپ شد و به سمبل ۶ میلیون زنی که در طول جنگ جهانی دوم به دلیل خالی شدن کارخانه ها از مردان، استخدام شدند، تبدیل شد.

۱۹۵۱

Alice Benn  اولین منشی IAM 751. در این سال ۳۷۶ زن در IAM استخدام شدند.

۱۹۶۳ 

Equal Pay Actغیر قانونی شدن پرداخت حقوق کمتر به زنان در یک شغل مشابه.

۱۹۷۱ 

Wally Funk اولین بازرس زن که در اداره هوانوردی فدرال استخدام شد و یکی از اولین بازرسان ایمنی پرواز

۱۹۷۳

US NAVY اولین ارتشی بود که رسماً خلبانان زن را پذیرفت. 

۱۹۸۵ 

Diana Hoyt  اولین زنی که به ریاست “سازمان زنان در هوافضا” (WIT) منصوب شد.

۱۹۹۲ 

Rozanne LeJeanne Ridgway اولین زنی که به عضویت هیأت مدیره بوئینگ در آمد.

۱۹۹۳

Sheila Widnall اولین زنی که به سمت ریاست دبیرخانه نیروی هوایی منصوب شد.

۱۹۹۵

Eileen Collins اولین زنی که خلبان شاتل فضایی شد.

۲۰۰۱ 

Polly Vacher اولین زنی که بوسیله یک هواپیمای کوچک دور دنیا را پرواز کرد.

۲۰۰۵

Shana Dale  اولین زنی که به سمت قائم مقام NASA (یکی از بالاترین مقام های مدیریتی NASA) منصوب شد.

۲۰۰۷

Peggy Whitson اولین فرمانده زن ایستگاه فضایی.

۲۰۰۹ 

Dr.Wanda Austin  مدیر عامل شرکت هوافضا، اولین مدیر عامل افریقایی-امریکایی صنعت هوافضا.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code