حساب کاربری
  • Language
      • فارسی فارسی
      • انگلیسی ENGLISH
درصد تخفیف درصد تخفیف

جمعه سیاه الی گشت

جمعه به گشت با الی گشت

فرصت باقی مانده

از روز پنجشنبه 7 آذر ساعت 10 صبح

اهل سفرهای خارجی هستید؟ در هر فصلی از سال به سفر می روید؟ تاکنون در بلک فرایدی یا جمعه سیاه تخفیف سفر گرفتید؟ با جمعه به گشت الی گشت با تخفیف به دور دنیا سفر کنید.آخرین جمعه نوامبر، الی گشت برای شما مشتریان گرامی پیشنهادات داغ لحظه ای دارد. چمدان های خود را ببندید می خواهیم با تخفیف سفر کنید. تاریخ 7 آذر و 8 آذرماه از الی گشت چشم برندارید.