آنچه درباره ی آمستردام و جاذبه هایش باید بدانید

آمستردام

شهر آمستردام پایتخــت کشــور ســلطنتی هلنــد در شــمال اروپــا کــه در کنار رتــردام و لاهــه، سه شهر اصلی هلند را تشــکیل مــی دهنــد. هســته اصلــی ایــن شــهر تاریخــی در قــرون وســطا بوجــود آمــد و در قــرن شــانزدهم توســعه یافــت و تبدیــل بــه مهم تریــن بنــدر تجــاری اروپــا شــد. در قــرون هفدهــم و هجدهــم کــه دوران شــکوفایی اقتصــاد اســتعماری هلنــد بــود، خانه هــای اعیــان نشــین بســیاری در حاشــیه کانــال هــای بیرونــی ســاخته شــدند کــه بســیاری از آنهــا هنــوز هــم پابرجــا هســتند. ایــن شــهر نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و نیمــی از ایــن تعــداد را مهاجــران خارجــی یــا خارجــی تبارهــا تشــکیل می دهنــد کــه تنــوع آنهــا بــه بیــش از صــد و پنجــاه ملیــت می رســد، و جمعیــت فارســی زبانــان نیــز در آن کــم نیســت.
بخــش مرکــزی آمســتردام بافــت فشــرده و زیبــای قدیمــی خــود را بــه خوبــی حفــظ کرده اســت و بــه یــک مــوزه روبــاز و دیدنــی می مانــد. بــه همیــن خاطــر یکــی از جاذبه هــای گردشــگری آن، قایق ســواری در کانال هــای داخــل شــهر اســت کــه از مقابــل بســیاری از ســاختمان های زیبــای شــهر می گــذرد.

این شهر بــرای هنردوســتان نیــز مکانــی رؤیایی ســت. گذشــته از معمــاری زیبــا، ایــن شــهر نســبت بــه مســاحتش گنجینه هــای هنــری بســیاری را داراســت و پــر اســت از موزه هــا و گالــری هــای جورواجــور. از نقاشــی های خیره کننــده رمبرانــد، ورمیــر (فرمیــر) و ون گــوگ Van Gogh (فــان خــوخ) کــه در موزه هــای اصلــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اند گرفتــه، تــا موزه هــای کوچکــی ماننــد مــوزه شــکنجه. ســه مــوزه اصلــی آمســتردام درمیــدان مــوزه [Museumplein] واقــع انــد.

آمســتردام را مــی تــوان دوچرخــه دوســت تریــن شــهر دنیــا نامیــد. حــدود ۵۰ درصــد از حمــل و نقــل شــهری در آمســتردام بــا دوچرخــه صــورت مــی گیــرد. همچنیــن تعــداد دوچرخــه هــا در ایــن پایتخــت اروپایــی از تعــداد خودروهــا بیشــتر اســت. اصلــی تریــن توقــف گاه شــهر آمســتردام، ســازه ای ســه طبقــه اســت کــه ۱۰ هــزار دوچرخــه را در خــود جــای مــی دهــد. مســیرهای ویــژه دوچرخــه ســواری در آمســتردام بــه مراتــب بیشــتر از مســیرهای خودرو اســت و بــه همیــن دلیــل آمــد و شــد چندانــی با خودرو در ایــن شــهر مشــاهده نمــی شــود. جالــب اینجــا اســت کــه حتــی یــک روز مشــخص (دومیــن شــنبه مــاه مــه) در تقویــم ملــی هلنــد بــه نــام «روز دوچرخــه ســواری» نــام گــذاری شــده اســت

اگر به آمستردام سفر کردید دیدنی های این شهر را از دست ندهید:

کانال های آمستردام (Amsterdam’s Canals)

در حاشــیه کانــال هــای زیــاد آمســتردام، خانــه هــای زیبایــی کــه اکثــرا مربــوط بــه قــرن هفدهــم مــی باشــند بــه چشــم مــی خــورد. بــا وجــود اینکــه ایــن کانــال هــا در اصــل بــه دلایــل اقتصــادی ســاخته شــده بودنــد، ولــی در حــال حاضــر تبدیــل بــه بــزرگ تریــن جاذبــه گردشــگری آمســتردام شــده انــد.

 

موزه ملی (Rijksmuseum)

مــوزه ملــی، بزرگ تریــن مــوزه هنــر در هلنــد و یکــی از محبوب تریــن جاذبــه هــای آمســتردام اســت. شــهرت اصلــی ایــن مــوزه بــه دلیــل آثــار نقاشــی قــرن هفدهــم نقاشــان هلنــدی از جملــه ورمیــر و رامبرانــد اســت.

میدان رامبراند (Rembrandt Square)

ایــن میــدان محبــوب و اغلــب شــلوغ، در اصــل در ســال ۱۶۶۸ بــه عنــوان بــازار کــره ســاخته شــد. مجســمه ای از نقــاش معــروف هلنــدی رامبرانــد، زینــت بخــش مرکــز ایــن میــدان اســت.

 میدان دام (Dam Square)

میــدان دام کــه یکــی از قدیمــی تریــن میــدان هــای آمســتردام اســت، بــا ســاختمان هــای تاریخــی از جملــه کاخ ســلطنتی احاطــه شــده اســت. یــک بنــای یادبــود بلنــد در ایــن میــدان، بــه افتخــار قربانیــان جنــگ جهانــی دوم ســاخته شــده اســت.

آسیاب بادی دِ خووایا (ِDe Gooyer Windmill)

آســیاب هــای بــادی کــه زمانــی در همــه جــای هلنــد بــه چشــم مــی خوردنــد، در حــال  حاضــر تبدیــل بــه منظــره ای نــادر در آمســتردام شــده انــد. آســیاب بــادی د خووایــا، کــه در ســمت شــرقی مرکــز تاریخــی واقــع شــده اســت ، یکــی از تنهــا شــش آســیاب بــادی باقــی مانــده در شــهر اســت.

پل لاغر (Skinny Bridge)

پــل لاغــر (Magere Brug)، یــک پــل عابــر پیــاده اســت کــه بــر روی رودخانــه آمســتل کشــیده شــده و بــا طراحــی زیبــای خــود، احتمــالا محبــوب تریــن پــل در بیــن بیــش از ۱۲۰۰ پــل در آمســتردام مــی باشــد.

بازار گل (Flower Market)

بــازار گل آمســتردام در ســینگل کــه یکــی از کانــال هــای متعــدد شــهر اســت، واقــع شــده اســت. ایــن بــازار گل، آخریــن بــازار گل شــناور آمســتردام بــوده و همیشــه جمــع کثیــری از گردشــگران را بــه خــود جــذب مــی کنــد.

ایستگاه مرکزی (Central Station)

ایــن مرکــز حمــل و نقــل زیبــا در پایــان قــرن  ۱۹ بــه ســبک نئــو رنســانس ســاخته شــد. بــرای حفــظ ثبــات ایــن ایســتگاه کــه در کنــار یــک رودخانــه ســاخته شــد، از ۸۶۰۰ ســتون اســتفاده کرده بودند.

خانه آن فرانک (Anne Frank House)

خانــه آن فرانــک محــل اختفــای خانــواده فرانــک کــه ســعی کردنــد از دســت نــازی هــا فــرار کننــد در حــال حاضــر تبدیــل بــه یــک مــوزه شــده اســت. یــک رونوشــت از دفتــر خاطــرات معــروف آن فرانــک بــه همــراه برخــی  اشــیاء دیگــر، بــرای بازدیــد در ایــن مــوزه وجــود دارد.

کاخ سلطنتی (Royal Palace)

میــلادی ســاخته شــده ۱۷ایــن کاخ ســابق، در اصــل بــه عنــوان یــک ســالن شــهر در قــرن بــود. لوئیــس، بــرادر ناپلئــون ، در آغــاز قــرن نوزدهــم آن را تبدیــل بــه یــک کاخ کــرد.

میدان لیدز (ِLeidse Square)

میــدان لیــدز آمســتردام، یــک میــدان شــلوغ اســت و بیــن جوانانــی کــه معمــولا غــروب روزهــای تعطیــل را در آنجــا مــی گذراننــد از محبوبیــت زیــادی برخــوردار اســت. در کنــار ایــن میــدان، تئاتــر زیبــای شــهر (Stadsschouwburg) قــرار گرفتــه اســت.

موزه ونگوگ (Van Gogh Museum)

مــوزه ونگــوگ کــه در یــک ســاختمان بــزرگ مــدرن واقــع شــده اســت، یکــی از محبــوب تریــن مــوزه هــای آمســتردام بــوده و بیــش از ۲۰۰ اثــر از ایــن نقــاش معــروف هلنــدی را در خــود جای داده است.

مطالب مرتبط

لیست بهترین استخر های تهران به همراه تصاویر و آدرس

آشنایی با شهرهای گرجستان

در سفر به گرجستان از چه جاهایی دیدن کنیم؟