خانه اخبار مرکز تحقیقاتی گارتنر پیش بینی های ۲۰۱۷ خود را منتشر کرد