بلیط هواپیما

ترس از برخورد و راههای مقابله با آن

ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﺧﻮرد، ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻜﺮی و ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل ﻫﺎی زﻳﺎن ﺑﺎر.

ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻓﻜﺮی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻳﺪه ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺎراﻳﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ در وﻗﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
چالش های اجرایی و عوامل کلیدی موفقیت
عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری
برخورد کاری

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ  ﺗﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه و ﻓﻜﺮی، ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺗﻴﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ آرا و ﻋﻘﺎﻳﺪ ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﺟﺎی آن را ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻟﻔﺎﻓﻪدار و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻢآﻫﻨﮕﻲ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲﺷﻮد .

ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮرد را ﺳﺎزﻧﺪه و ﺳﻮدﻣﻨﺪ داﻧﺴﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ را ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪ و آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻛﺮدن و اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد اﻋﻀﺎ از ﺑﺤﺚ واﺧﺘﻼف و دﻋﻮا ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ:

ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ داری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮق ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮ و ﺣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻫﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﻮری ﭘﻴﺸﻪ ﻛﺮده و در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ آرام ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن آﻣﺎل اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞﺳﺎز ﻧﺸﻮد.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﺖ ﺳﻮم : اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻛﺸﻒ و ﻓﻬﻢ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی اﻋﻀﺎ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺷﺮﻳﻚ و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻨﺎک از ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ…

  • ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ.
  • ﺣﺎل و ﻫﻮاﻳﻲ درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزی و ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرد.
  • از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﻴﺰ، ﻛﻪ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴﻢ اﺳﺖ، ﻃﻔﺮه ﻣﻲ روﻧﺪ.
  • از ﻛﺸﻒ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻗﺎﺻﺮﻧﺪ.
  •  ﺑﺎ ادا درآوردن و ﺳﻌﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻫﺪر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
موفقیت کسب ‌و کار در گرو یادگیری مستمر
موفقیت کسب ‌و کار در گرو یادگیری مستمر
راهنمای نگارش مکاتبات اداری برای دفاتر خدمات مسافرتی
راهنمای نگارش مکاتبات اداری برای دفاتر خدمات مسافرتی
نقش ارزشیابی در انتخاب نیروی انسانی
نقش ارزشیابی در انتخاب نیروی انسانی
با برآورده کردن این انتظارات کارمندان، مدیری نمونه باشید!
با برآورده کردن این انتظارات کارمندان، مدیری نمونه باشید!