بلیط هواپیما

سازمان ها از آموزش چه هدفی را دنبال می کنند؟

اهداف آموزشی به سه دسته کلی – جزیی و رفتاری تقسیم می شوند که هر کدام دامنه ، نقش و تاثیر خاص خود را در طراحی سیستماتیک آموزشی دارا می باشد . در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
آموزش چگونه به ارتقاء مهارت ها کمک می کند؟
بهبود شرایط با بکارگیری درست آموزش و رهبری
اهداف آموزش
  • اهداف کلی

هر فرد آموزش لازم است که بداند برای تدریس خود در هر جلسه چه میزان از محتوا بایستی مورد بحث قرار گیرد . به عبارت دیگر بدون مشخص بودن محتوای هر جلسه از تدریس آموزش دهنده ممکن است از موضوع مورد بحث خراج گردد و در انتهای بحث ، مجموعه منسجمی از مطالب ارایه ندهد ؛ در این صورت انتخاب اهداف کلی ، محتوای مورد بحث را مشخص می نماید . این اهداف با توجه به اینکه ممکن است محدوده مورد بحث چند جلسه درس را مشخص نماید ، بنابراین حالتی گنگ و مبهم و کلی را دارد .

  • اهداف جزیی

با توجه به اینکه اهداف کلی حالتی مبهم و گنگ را دارا هستند و به خودی خود قابل اجرا نیستند ، لذا آنها را می توان به اهداف کوچکتری تبدیل نمود تا براحتی قابل اجرا باشد ؛ بنابراین اهداف جزیی حالتی روشن ، صریح و واضح دارند .

  • اهداف رفتاری

اهداف رفتاری کامل دارای سه جزء رفتار ، شرایط و معیار هستند که در اینجا مختصراً شرح داده خواهد شد .

رفتار : رفتار همان فعالیتهایی است که بروز آن را از فراگیری انتظار داریم . در رفتار از واژه هایی مانند نوشتن ، مقایسه کردن ، حل کردن و… استفاده می شود .

شرایط : منظور از شرایط در تدوین اهداف رفتاری موقعیتی است رفتار از فراگیر بروز می کند .

معیار : معیار حداقل میزان قابل قبول بروز رفتار توسط فراگیر است .

طبقه بندی اهداف آموزشی

در این طبقه بندی ، اهداف آموزشی در سه حیطه شناختی ، عاطفی و روانی حرکت قرار می گیرند . اهدافی که در حیطه شناختی قرار می گیرند ، مربوط به محتواهایی است که عمدتاً جنبه تئوری داشته و یادگیری آنها مستلزم فعالیتهای صرفاً ذهنی و عقلانی است مانند محتوای دروسی نظیرریاضی .

در حیطه عاطفی آن دسته از اهداف قرار دارند که محتواهای مربوط به آنها به منظور ایجاد تغییر در نگرش افراد بکار می روند ؛ نظیر محتوای دروسی مانند بینش دینی و اخلاق .

اهداف حیطه روانی حرکتی مربوط به محتواهایی است که به منظور اموزش مهارتها مورد استفاده قرار می گیرند .

اصولا تحلیل محتوای دوره آموزشی

یکی دیگر از مراحل الگوی طراحی الگوی طراحی منظم آموزشی ، شرایط است که جز آن به صورت زیر تقسیم می شوند :

۱- تجارب یادگیری : فعالیتهای آموزشی هستند که توسط فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی صورت می گیرد .

۲-گروههای تدریس و یادگیری .

۳- شیوه های تدریس .

چطور نام تجاری را با اخلاقیات پیوند بدهیم؟
چطور نام تجاری را با اخلاقیات پیوند بدهیم؟
نقش مدیران در تعیین استراتژی های مهم
نقش مدیران در تعیین استراتژی های مهم
سازمان خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید
سازمان خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید
معرفی ۹ انجمن حمایت از حیوانات در ایران+ آدرس
معرفی ۹ انجمن حمایت از حیوانات در ایران+ آدرس