گام هایی برای رشد تکنولوژی در سازمان های دولتی

کارکنان شخصی ممکن است در مقابل پروژه های دولت الکترونیک از خود مقاومت نشان دهند و از هماهنگ سازی روندهای جدید سرباز زنند. این مشکل ممکن است در کشورهای در حال توسعه جائیکه منابع انسانی کمتر وجود داشته باشند اقتصاد ثبات کمتری دارد و فرصتهای شغلی کمتر باشند، جدی تر باشد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
از ویژگی سازمان های نوین چه می دانید؟
از اقتصاد مبتنی بر دانش چه می دانید؟
تکنولوژی

بدانید: اولین گام در رویارویی با این مورد فهم دلیل مقاومت کارکنان است. ممکن است دلایل متنوعی وجود داشته باشد:

  • هراس داشته باشید که تکنولوژی آنها را از کارافتاده کند و شغلهایشان از دست بروند.
  • هراس داشته باشید که قدرتشان را از دست بدهند و در سیستم فعلی بوجود آمده باشند.
  • ناآشنایی با تکنولوژی و هراس از اینکه در مقابل دیگران کم خرد به نظر برسند اگر از آن بدرستی استفاده نکنند. برخی این پدیده را “شک تکنولوژی” می نامند.
  • آگاه باشید که تکنولوژی به معنای کار بیشتر خواهد بود مثلا جواب دادن به e-mail های اداری.
  • باور داشته باشید که آنها چیزی برای بدست آوردن از تناسب با تکنولوژی جدید نخواهند داشت و در صورت رد کردن آن نیز چیزی را از دست نمی دهند.
  • آگاه باشید که فرآیند اتوماسیون جدید به معنای فرصتهای کمتری برای بدست آوردن دستمزدهای غیررسمی یادشده در عوض استفاده از بصیرتشان برای کمک به گروههای مشخص است.

رهبران دولت الکترونیک باید منابع مشابه مقاومت را شناسایی کنند و طرحی را برای از عهده برآمدن آن ارائه دهند. استراتژی های فراوان می تواند بر طبق وضعیتهای مشخص مؤثر باشند.

بدنبال “خرید” باشید کارکنان غیردولتی مخصوصا کسانی که در رده های بالای مدیریت هستند را به داخل فرآیند تصمیم گیری دولت وارد کنید. بهترین راه برای دستیابی به “خریداری” استفاده از پیشنهادهای کارکنان برای توسعه محتویات یا طراحی پروژه دولت الکترونیک است. اطمینان حاصل کنید که کارکنان از چگونگی تاثیرپروژه دولت الکترونیک بر روی کارشان و عواقب آن دارد بنابراین آنها می توانند توقعات کارگران را مدیریت کنند.

توضیح: برای کارکنان اهداف برنامه را توضیح دهید. واضح و روشن باشید که آنها “دشمن” و یا اهداف تغییر نیستند.

برای کارکنان توضیح دهید که شغل جدید شان چه خواهد بود مدیریت توقعات و جوابای مناسب به احساسات در همه سطوحی که پروژه دولت الکترونیکی آشکار کرده است حیاتی است.

 

آموزش: برخی دولتها دریافته اند که در ابتدا باآموزش رهبران و احدها آنها پذیرش سیستم جدید که پس “چکیده ای” در میان کاغذ بازی بود را بوجود آوردند. اگر کارکنان سطوح پایین تر نگه داشته شوند باید آموزش مناسب را قبل از معرفی سیستم جدید دریافت کنند. اگر روش های جدی را بفهمند مقاومت کمتری نشان خوهند داد. به آموزش بصورت محدود نزدیک نشوید فقط در هنگامیکه کارکنان را برای کاربردهای دولت الکترونیک آماده می کنید. ظرفیت سازی نیازمند قادرسازی کارکنان در بدست دادن اطلاعات، سازگاری با تغییرات در مسئولیتها و ایجاد رقابتهای جدید است. کارکنان را برای تبدیل به یک کارمند “دانش محور” جدید آموزش دهید. “علم مدریت” همانگونه که نامیده می شود یک عامل کلیدی دولت الکترونیک است و باید قسمتی از هر پروژه دولت الکترونیک باشد.

ارزیابی: یک شرکت خارجی یا غیردولتی را مثلا یک موسسه مشاوره یا یک شرکت تکنولوژی، به منظور ارزیابی سخت و منظم پیشرفت پروژه ها در دولت الکترونیک ، با توجه خاص به ارتباط مابین داده های پروژه و اهداف آن ، استخدام کنید مدیریت تغییر محور باید گسترش یابد.

درکشوری در خاورمیانه در آسیا رهبران شرکتهای خارجی را برای ارزیابی پیشرفت در واحدهای متفاوت دولتی در طرحهای دولت الکترونیک استخدام کردند. زمانی که واحدها دریافتند که در حال ارزیابی شده هستند با یکدیگر در بدست آوردن درجه بهتر رقابت کردند.

نیرو: هنگامیکه فرصتهای آموزشی جدید را پیشنهاد می دهید موقعیتی را پیش آورید که کارکنان بخودی خود در کشوری در آسیا یک کارمند ارشد شروع به اعلام گردهمائیها بوسیله e-mail کرد بنابراین کارگران برای دستیابی به اینترنت و به زور باقی ماندن و حضور در تصمیم گیری ها ناچار به تهیه آن شدند.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد