خانه اولین اکوکمپ سبلان، بررسی ویژگی ها، زمان تاسیس و مزایای آن