خانه اخباراخبار الی گشت سفری فراموش نشدنی به سرزمین ماجراجویی، بلغارستان