خانه اخباراخبار الی گشت سوکار، برجی بلند و متفاوت در باکو