نکاتی که در سفر به بریتانیا باید به آن توجه کرد

لندن
  • جاذبه های گردشگری

در بریتانیا مــوزه هــا، پــارک هــا، بناهــای تاریخــی، مناظــر طبیــعی و جوامــع محلــی بریتانیــا بــرای گردشــگران بســیار جــذاب مــی باشــد. مهمتریــن شــهر هــای توریســتی بریتانیــا، لنــدن، ادینبــورگ (مرکــز اســکاتلند)، کاردیــف (مرکــز ولــز)، بلفاســت (مرکــز ایرلنــد شــمالی)، بیرمنــگام، بریســتول، گلاســکو، لیورپــول و منچســتر هســتند. بریتانیــا ۲۸اثــر ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو دارد کــه از ایــن تعــداد ۲۳ ســایت فرهنگــی، ۴ ســایت طبیعــی و ۱ ســایت آمیــزه فرهنگــی و طبیعــی مــی باشــد.  مهــم تریــن جاذبــه هــای گردشــگری بریتانیــا عبارتنــد از: مــوزه مــادام توســو و آســمان نمــای لنــدن، کاخ باکینگهــام، بــرج لنــدن، ســینمای آیمکــس، ســاعت بیــگ بــن، کلیســای وســت مینیســتر و ســنت پــل، هایــد پــارک و بــاغ وحــش لنــدن، بنــای اســتون هنــج، دیــوار هادریــان، شــهر تاریخــی لیورپــول، میــدان پیکادلــی، مــوزه تاریــخ طبیعــی لنــدن، چشــم لنــدن یــا چــرخ هــزاره (چــرخ و فلــک)، میــدان ترافالــگار، بــاغ کاونــت، ریجنــس پــارک، تــاور بریــج، گالــری ملــی لنــدن، ونیــز کوچــک، بــرج کمــدن، قصــر الکســاندر، قلعــه ادینبــرگ.

لندن
  • غذا

کســانی کــه بــه بریتانیــا ســفر مــی کننــد، متوجــه ایــن موضــوع مــی شــوند کــه فرهنــگ هــای مختلفــی در مــورد خــورد و خــوراک در بریتانیــا وجــود دارد و در انگلیــس نظــرات متفاوتــی دربــاره رســم و آداب غــذا خــوردن وجــود دارد. ماهــی و ســیب زمینــی ســرخ کــرده بریتانیــا در گذشــته مشــهور بــوده اســت. امــروزه بــا توجــه بــه تاثیــر زندگــی مــدرن و نقــاط مختلــف جهــان، ســبک هــای بســیار متنــوع آشــپزی در ایــن منطقــه وجــود دارد. در هــر شــهر، انــواع مختلفــی از رســتوران هــا بــه چشــم مــی خــورد و محصــولات غذایــی شــگفت انگیــزی در ســطح گســترده عرضــه مــی شــوند. صبحانــه ســنتی بریتانیــا کــه شــامل ژامبــون و تخــم مــرغ اســت، هنــوز هــم طرفــدار دارد، امــا مــردم دوســت دارنــد صبحانــه ســبک تــری کــه شــامل غــلات و نــان تســت اســت، میــل نماینــد. نهــار معمــولا ســریع صــرف مــی شــود و معمــولا وعــده ســبکی از آش،  ســوپ یــا ســاندویچ اســت. شــام معمــولا در ســاعت ۶ بعــد از ظهــر ســرو مــی شــود.

غذای انگلیسی
  • روش های مختلف مسافرت به بریتانیا

بــرای ورود بــه بریتانیــا احتمــالا وارد یکــی از۵فــرودگاه لنــدن مــی شــوید، اگرچــه دیگــر شــهرهــا نیــز پــروازهــای بیــن المللــی مســتقیم دارنــد. KLM کــه در حــال حاضــر بــا ایرفرانــس متحــد شــده بســیاری از پــروازهــای ورودی بــه انگلیــس را پوشــش مــی دهــد. مهمتریــن فــرودگاه هــای لنــدن  Heathrow (پــر رفــت و آمــد تریــن فــرودگاه بیــن المللــی دنیــا)، City و Gatwick مــی باشــند. بزرگتریــن فــرودگاه هــای خــارج از لنــدن مانچســتر، ، بیرمنــگام، جــان لنــون لیورپــول و نیوکاســل هســتند. مهمتریــن فــرودگاه هــای اســکاتلند ادینبــورگ و گلاســکو و کاردیــف تنهــا فــرودگاه بیــن المللــی ولــز مــی باشــد. ایرلنــد شــمالی نیــز از دو فــرودگاه بیــن المللــی بــه نــام هــای بلفاســت و جــورج بســت برخــوردار اســت. قطــار هــای ســریع الســیر یورواســتار بیــن لنــدن و بلژیــک و فرانســه فعــال است. راه آهــن هلنــد و ایرلنــد نیــز بــه لنــدن فعــال مــی باشــد.

لندن
  • خرید کردن در بریتانیا

اصلــی  ترین مخــارج ســفر یعنــی حمــل و نقــل، اقامــت و غــذا در بریتانیــا بســیار گــران اســت و یــک گردشــگر کــم خــرج حداقــل ۵۰ پونــد در روز خــرج خواهــد داشــت. اگــر بخواهیــد از تاکســی، هتــل ۳ ســتاره و رســتوران اســتفاده کنیــد،  ایــن رقــم بــه مراتــب  بالاتــر مــی رود. لنــدن و جنــوب شــرق بریتانــا نســبت بــه دیگــر بخــش هــای بریتانـیـای کبیر ۳  برابــر گرانتــر اســت. مالیــات زیــادی روی ســیگار وضــع شــده اســت بــه طوریکــه کــه ارزان تریــن بســته ســیگار۷ پونــد مــی باشــد. برنــد هــای وارداتــی نظیــر مارلبــورو، کامــل و لاکــی اســترایک بســیار گرانتــر مــی باشــند. حداقــل ســن خریــد تنباکــو ۱۸ ســال مــی باشــد. واحــد پــول بریتانیــا پونــد مــی باشــد کــه بــه۱۰۰ پنــس (pence) تقســیم مــی شــود. گاهــی بــه جــای پونــد از واژه محــاوره ای کوئیــد اســتفاده مــی کننــد. واژه هــای فایــور و تنــر بــه ۵ پونــد و ۱۰ پونــد گفته می شود. اکثــر کارت هــای اعتبــاری در فروشــگاه هــا و جــای رســتوران هــا پذیرفتــه مــی شــود.

بــا وجــود ایــن کــه خریــد در بریتانیــا گــران تمــام مــی شــود امــا ایــن کشــور یــک مقصــد بــا کلاس جهانــی بــرای محصــولات بــا کیفیــت و متنــوع مــی باشــد. بــه دلیــل رقابــت، قیمــت اجنــاس در فروشــگاه هــای مختلــف متفــاوت اســت و شــما در اکثــر مــوارد مــی توانــید چانــه بزنیــد. وســایل الکترونیــک نظیــر رایانــه و دوربیــن هــای دیجیتــال از دیگــر کشــورهای اروپــا ارزان تــر مــی باشــد. غــذای هایــد پــارک لندن در اروپــا شــاخص مــی باشــد و کیفیــت ترکیبــات آن بســیار بــالا مــی باشــد. رســتوران هــای بریتانــیا نســبت بــه کشــور هــای جنــوب اروپــا گــران تــر و نســبت بــه کشــورهــای ســوئیس و نــروژ ارزان تــر مــی باشــد. معــروف تریــن غذاهــای بومــی بریتانـیـا Pastie و Black Pudding، Cornish Pasty، Haggis مــی باشــند.

ترافالگار، بزرگ ترین و معروف ترین میدان لندن
ترافالگار، بزرگ ترین و معروف ترین میدان لندن
تجربه ی شیرین کیک پزی در قلب لندن
تجربه ی شیرین کیک پزی در قلب لندن
راهنمای سفر به بیرمنگام در انگلستان
راهنمای سفر به بیرمنگام در انگلستان
۹ جاذبه ی دیدنی لندن
۹ جاذبه ی دیدنی لندن
  1. Avatar
    نادیا

    واااای من عاشق لندنم ینی اگه نفس میکشم فقط بخاطر لندنه چقد دوسش دارم این شهرو کل هدف زندگیمم خلاصه میشه تو رفتن به اون جا

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code