خانه اخباراخبار الی گشت گشت و گذاری میهج در هاوانا کوبا