دیدنی های حیرت انگیزی که تنها در مونیخ می توان یافت

دیدنی های شهر مونیخ

زیبایــی طبیعــت و معمــاری مونیــخ حیرت انگیــز اســت. هــر بنایــی کــه در جنــگ جهانــی دوم تخریــب شــده بــود، زیباتــر از ســابق بازســازی شــده و امــروزه مونیــخ یکــی از زیباتریــن شــهرهای آلمــان بــه شــمار مــی رود. موزه هــای مونیــخ کمــی بــا دیگــر موزه هــای آلمــان متفاوت انــد و پارک هــا و باغ هــا و طبیعــت اطرافــش بســیار جــذاب هســتند.شهر مونیخ همــان اســت کــه از آلمــان همیشــه در ذهــن داریــم؛ با هم تعدادی از دیدنی های این شهر زیبا را مرور می کنیم.
میدان مارین
ایــن میــدان قدیمی تریــن میــدان شــهر اســت. در شــمال ایــن میــدان ســتون مــاری قــرار دارد کــه در ســال ۱۶۳۸ بــه مناســبت تــرک نیروهــای ســوئدی -بعــد از جنــگ ســی ســاله-از مونیــخ، وســط میــدان نصــب شــد.
میدان مارین – نویس راتهاوس
ســاختمان تــالار جدیــد شــهرداری اســت کــه در ســبک نئو گوتیــک ســاخته شــده و بــا مجســمه های زیبایی تزییــن شــده است. در داخــل ایــن ســاختمان آن قــدری فضــا هســت کــه فســتیوال ها و مراسم های مهــم شــهر را در آن برگزار می کنند.
فیکتوالین مارکت – اشتات موزئوم
اشــتات موزئــوم بــه آلمانــی یعنــی مــوزه ی شــهر و دارای مجموعه هــای عکــس، ســازهای موســیقی، عروســک های خیمــه شــب بــازی و آثــار مربــوط بــه تاریــخ شــهر اســت. ایــن مــوزه دارای نمایشــگاه مجزایــی بــه نــام سوسیالیســت ملــی در مونیــخ بــوده کــه اســناد و اشــیای مربــوط بــه نقطه هــای مبهــم و تاریــک تاریــخ ایــن شــهر در طــول حکمرانــی نازی هــا را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
مکس یوزف
معروف تریــن خیابــان خریــد مونیــخ، خیابــان ماکســی میلیــان، در مکــس یــوزف قــرار دارد، کــه شــیک ترین مغازه هــا و ســاختمان های شــهر را در خــود جــا داده اســت. تآتــر ملــی، خانــه ی اپــرای ایالــت باواریــا، معروف تریــن ایــن عمارت هاســت. در مرکــز ایــن میــدان، مجســمه ی مکــس یــوزف یکــم قــرار دارد کــه پادشــاه باواریــا بــود و در ســال ۱۸۱۸ اولیــن قانــون اساســی آلمــان را اعــلام کــرد. در جنوبی تریــن نقطــه ی ایــن میــدان، اداره ی قدیمــی پســت مرکــزی شهر قرار گرفته است.
مکس یوزف – موزه ی رزیدنتس
ایــن مــوزه ۱۳۰ اتــاق دارد و بــه قــدری بــزرگ اســت کــه بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت: یکــی از قســمت ها صبــح و دیگــری بعــد از ظهــر بــاز اســت. در ایــن مــوزه گنجینــه ی ویتلزباکــس. بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
مکس یوزف – شاتسکامردررزیدنتس
ایــن مــوزه را بــه ســبک غــار علاءدیــن بــا گنج هــا و زیبایی هایــش درســت کرده انــد امــا می توانــد شــبیه بــه هــر غــار پــر از گنــج دیگــری هــم باشــد، مثـل غــاری کــه چهــل دزد بغــداد در آن غنیمت هایشــان را پنهــان می کردنــد! گنجینه هــای کاخ رزیدنتــس را در ایــن مــوزه نمایــش می دهنــد.
موزه ی هنرهای مصری
کاشــفان آلمانــی از مشــرق زمیــن اشــیای ارزشــمندی را بــا خــود بــه آلمــان آوردنــد، کــه این گنجینه هــا در ایــن مــوزه بــه نمایــش گذاشــته شــده است. آثــار ایــن مــوزه مربــوط بــه دوران پادشــاهی قدیــم، میانــه و جدیــد (ســالهای ۲۶۷۰ تــا ۱۰۷۵ پیــش از میــلاد) اســت.
میدان کونیگس – موزه ی الته پیناکوتک
شــماری از شــاهکارهای نقاشــی و مجســمه ی اروپــای قبــل از قــرن هجدهــم در التــه پیناکوتــک قــرار گرفتــه اســت، کــه ســاختمان آن معبــد نئوکاســیکی اســت کــه بــه دســتور لودویــگ اول ســاخته شــد. ایــن مجموعــه یکــی از مهم تریــن و بهتریــن مجموعه هــای مربــوط بــه هنــر نقاشــی در جهــان اســت.
کاخ نیمفنبورگ
کاخ و باغ هــای شــگفت انگیز نیمفنبــورگ در ۵ کیلومتــری شــمال غربــی شــهر قدیمــی قــرار گرفته انــد. تاریــخ ســاختش به ۱۶۶۴ میــلادی بــر می گــردد. در ابتدا یــک ویــلا در ایــن محل ســاختند و در طــول قــرن بعــدی کاخ و باغ هایــش را اضافــه کردنــد.
باغ انگلیشر
ترجمــه ی تحــت اللفظــی اش بــاغ انگلیســی معنی می شود. از پــارک هــای تاریخــی اروپاســت و حتــی از هایدپــارک لنــدن و پــارک مرکــزی نیویــورک هــم بزرگتــر اســت. ایــن بــاغ در ســده ی ۱۸ توســط فیزیــک دان آمریکایــی، بنجامیــن تامســون، مشــاور دولــت باواریــا ســاخته شــد. تــوی ایــن پــارک عماراتــی بــا ســبک های معمــاری ژاپنــی، چینــی، یونانــی و … وجــود دارنــد.
پارک المپیک
ایــن پــارک، کــه بــه خاطــر بازی هــای المپیــک ســال ۱۹۷۲ ســاخته شــده بــود، هــم اکنــون جزیــی از هویــت فرهنگــی مونیخی هاســت.

تصاویر واقعی از برلین بعد از جنگ جهانی دوم
فرصت خوردن این غذاهای مونیخ را از دست ندهید!
۷ جاذبه ی دیدنی در شمال آلمان
معرفی هتل ۳ ستاره مرکیور در برلین

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code