شهر فرانکفورت را با همه ی خاص بودنش،بشناسید

شهر فرانکفورت

فرانکفــورت شــهر تریــن هاســت: خیلــی از بزرگترین هــا، بلند ترین هــا و اصلی ترین هــا در ایــن شــهر جمع انــد.
از آن جــا کــه فرانکفــورت فــرودگاه بزرگــی دارد، توریســت های یــک روزه زیــاد بــه آن جــا ســفر می کننــد;توریســت هایی کــه می خواهنــد در یــک روز یــا یــک نصفــه روز بیــن دو پــرواز، شــهر را تماشــا کننــد. ایــن دیدارهــا معمــولا بــه بازدیــد از مرکــز شــهر می انجامــد. مرکــز شــهر فرانکفــورت مثــل اکثــر شــهر های اروپایــی،از خیابان هــای ســنگ فرش شــده و بی ماشــین در کنار مغازه هــای رنگارنــگ تشکیل شده اســت . مرکــز شــهر قدیمــی فرانکفــورت رومربــرگ نــام دارد؛ در حاشــیه ی رود مایــن و دور ســاختمان قدیمــی شــهرداری (رومــر). ســاختمان رومــر بــا وجــود ایــن کــه هــم قدیمــی اســت و هــم مــورد علاقــه ی توریســت ها، هنــوز دفتــر کار شــهردار فرانکفــورت اســت.
اغلــب گردشــگران فرانکفــورت، گشــت و گــذار در شــهر را از ایســتگاه هاپــت واخــه شــروع می کننــد. هاپــت واخــه در اصــل ســاختمانی قدیمــی بــه ســبک بــاروک اســت کــه زمانــی ایســتگاه پلیــس بــوده است. از آن ایســتگاه کــه راه بیفتیــد بــه ســمت ایســتگاه کونشــتابلر واخــه ، از خیابــان تســایل می گذریــد کــه مرکــز خریــد اصلــی شــهر اســت. ایــن خیابان هــای مرکــزی، روح قدیمــی شــهرند و در مقابــل برج هــا، ســاختمان های بانک هــا و آســمان خراش های فرانکفــورت، یــک دنیــای دیگــر بــه حســاب می آینــد. فرانکفــورت شــهر برج هــا و بلندی هاســت. بــرج اصلــی شــهر با چشــم اندازی بــه ارتفــاع ۲۰۰ متــر، بلندتریــن نقطــه ی عمومی شــهر اســت؛ آســمان خراش Commerce Bank با ۲۵۶ متــر ارتفــاع، بلندتریــن ســاختمان اداری اروپاســت و بــرج مســه (Messeturm) نیز ٢۵۶ متر بلنــدی دارد و بســیار دیدنی ســت؛ کشــیده و باریــک اســت و محلی هــا بــه آن بــرج مــداد می گوینــد. بیشــتر این ســاختمان های بلنــد در منطقــه ای قــرار دارنــد کــه مرکــز بانک هــای آلمــان اســت. بــازار بــورس آلمــان و بانــک مرکــزی اروپــا نیــز در آن منطقــه قــرار دارنــد. ســاختمان اپــرای قدیمــی، بــا مجســمه های موتســارت و گوتــه در بــالای آن، یکــی از آدرس هایــی اســت کــه بایــد بــه خاطــر بســپارید. اطــراف ایــن ســاختمان پــر از رســتوران و کافــه اســت و خیابان هایــش در هــر ســاعت شــبانه روز, زنده انــد و مملــو از توریســت. خیابــان فرس گاســه و زاخسن هاوســن از خیابان هــای مرکــزی شــهرند کــه خــواب ندارنــد و رســتوران ها و کافه هایشــان بــا ســر و صــدای بیســت و چهــار ســاعته، منطقــه را تســخیر کرده انــد.
گوتــه، نویســنده و شــاعر معــروف آلمانــی، بــه گفتــه ی خودشــان پســر فرانکفــورت اســت و بعــد از مرگــش، دیــدار از خانــه اش بــرای عمــوم آزاد اســت. در خانــه ی گوتــه، هــر جــا را کــه نــگاه کنیــد اثــری از او و کارهایــش می بینیــد: میــز تحریــرش، کتاب خانــه ی عظیــم و تمــام کتاب هایــش، دســت نخــورده و جــذاب بــرای دوســت داران ادبیــات. اهــل ادبیــات کــه باشــید یکــی دیگــر از ترین هــای فرانکفــورت را بایــد بــه خاطــر بســپارید: نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت کــه در مــاه اکتبــر هــر ســال در شــهر بــر پــا می شــود. نمایشــگاه کتــاب عظیــم و ســرگرم کننده اســت و بزرگتریــن نمایشــگاه کتــاب جهــان بــه شــمار مــی رود.

دیدنی های فرانکفورت
– برج اصلی یا Main Tower
– رومربرگ (مرکز شهر قدیم) و رومر (ساختمان شهرداری)
– هاپت واخه
– خیابان تسایل
– منطقه ی زاخسن هاوسن
– کلیسای جامع فرانکفورت
– کلیسای سنت بارتولومئوس
– خانه ی گوته
– ساختمان اپرای قدیمی
– موزه ی ارتباطات
– موزه ی تاریخ
– موزه ی هنرهای معاصر
– موزه ی یهود
– موزه ی فیلم
– باغ نخل ها

فرانکفــورت، بعــد از برلیــن بیشــترین موزه هــا را دارد. مــوزه ی هنرهــای معاصــر، مــوزه ی تاریــخ، مــوزه ی یهــود، مــوزه ی ارتباطــات، معمــاری و بســیاری موزه هــای دیدنــی دیگــر. کلیســای جامــع فرانکفــورت نیــز در شــهر قدیمــی دیدنی ســت و کــم از موزه هــا نــدارد. ایــن کلیســا تنهــا بنایــی اســت کــه در بمبــاران ســال ١٩۴۴ مانــده اســت. شهر، شــهر مجســمه ها و نمادهــای عجیــب و مــدرن اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن علامت هــا، علامــت آبــی رنــگ یــورو، واحــد پــول مشــترک اروپــا در مرکــز شــهر اســت کــه جــزو اولیــن چیزهایی ســت کــه می بینیــد. ضمنــا شــهر پــر از تابلوهــا و راهنماهــای توریســتی اســت و پیــدا کــردن مســیر و راه هــا بــرای کســانی کــه بــار اول اســت قــدم به شــهر می گذارنــد، بســیار آســان اســت.
دیــدار از فرانکفــورت در تابســتان بســیار لذت بخش تــر از زمســتان اســت. رســتوران ها و کافه هــای فضــای بــاز، شــنبه بازارهای کنــار رود مایــن، قــدم زدن در کنــار رود بــا نمایــی از آســمان خراش های شــهر؛ همــه از اردیبهشــت تــا آبــان خوش آیندتــر و مطلوب ترنــد. هــر چنــد از آن جــا کــه فرانکفــورت شهری ســت کــه توریســت تجــاری و توریســت های یــک روزه زیــاد دارد، در هــر چهــار فصــل ســال پــر از توریســت اســت. ضمــن ایــن کــه اگــر ســرما خیلــی اذیت تــان نکنــد، دیــدار بازارهــای کریســمس و جشــن ســال نــوی میــلادی در مرکــز شــهر هــم بســیار دیدنی ســت.
قیمــت هتل هــا در فرانکفــورت بســیار اســتاندارد و مثــل اکثــر شــهر های اروپاســت. بــرای یــک شــب اقامــت، قیمت هــا از ۸۰ – ۹۰ یــورو شــروع می شــود تا ٢٠٠ یــورو. معمــولا قیمــت هتل هــا هنــگام نمایشــگاه های مهــم، مثــل نمایشــگاه کتــاب و اتومبیــل بیشــتر می شــود. ورودی موزه هــا تقریبــا ارزان اســت و رســتوران و خــورد و خــوراک ماننــد دیگــر شــهرهای آلمــان خیلــی گــران نیســتند.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code