از بوداپست، شهری که دلباخته ی آن خواهید شد، بیشتر بدانید

دانستنی های بوداپست

خیلی هــا در نــگاه اول دل باختــه ی بوداپســت می شــوند و بعضی هــا هــم بعــد از کشــف شــهر و دیــدن جاذبه هــای خیره کننــده اش، امــا هــر دو دســته دربــاره ی یــک چیــز توافــق دارنــد: بوداپســت یکــی از زیباتریــن، ســرزنده ترین و شــگفت انگیزترین شــهرهای جهــان اســت. رود دانــوب درســت از میــان شــهر می گــذرد و چشــم انداز دل فریــب رود، در غروب هــای بوداپســت، فراموش نشــدنی اســت. بوداپســت را «پاریــس اروپــای مرکــزی» هــم می نامنــد کــه البتــه مبالغــه نیســت. ردپــای هنــر بــاروک، نئوکاســیم و هنــر نــو را در معمــاری شــکوهمند و رمانتیــک خواهیــد دیــد و موســیقی کلاســیک هــم بخشــی از هویــت ایــن شــهر اســت.
تاریــخ پــر فــراز و نشــیب مجارســتان بــر حیــات و هویــت فرهنگــی و هنــری بوداپســت هــم تأثیــر گذاشــته اســت. کاتولیــک شــدن مجارهــا پــای هنــر رومــی و گوتیــک را بــه ایــن شــهر بــاز کــرد، اشــغال گری ترک هــای عثمانــی باعــث شــد مــوج هنــر رنســانس خیلــی زود از رونــق بیفتــد و هابســبورگ های اتریشــی هــم ســبک بــاروک را بــا خودشــان بــه بوداپســت آوردنــد.

بوداپســت، «شــهر دوچهــره»، از قدیمی تریــن و، در عیــن حــال، جوان تریــن شــهرهای اروپاســت. هرچنــد رومی هــا از قــرن اول میــلادی این جــا زندگــی می کردنــد، امــا قصــه ی بوداپســت مــدرن از ســال ۱۸۳۷ شــروع می شــود؛ زمانــی کــه شــهر تاریخــی بــودا در ســاحل غربــی دانــوب بــا شــهر صنعتــی پست در ســاحل شــرقی ایــن رود یکــی شــد.
بــودای سرســبز و دل نشــین فقــط زیبــا نیســت، این جــا کســل هیــل و ســیتادلا، مهم تریــن جاذبه هــای تاریخــی شــهر، و موزه هایــی مثــل گالــری ملــی و مــوزه ی تاریــخ بوداپســت را هــم در خــود جــای داده اســت. کســل هیــل، یــا وارهگــی، در بــودا خانــه ی مهم تریــن موزه هــا و یادگارهــای ســده های میانــه ی شــهر اســت و یونســکو هــم نامــش را در فهرســت میــراث جهانــی گذاشــته اســت. بنابرایــن، پیشــنهاد می کنیــم گــردش در بوداپســت را از همین جــا شــروع کنیــد؛ جایــی کــه، گذشــته از شــبکه ای از غارهــای زیرزمینــی بــا چشــمه های آب گــرم، دو بخــش مهــم دارد: شــهر قدیمــی در شــمال کــه در قــرون وســطی منطقــه ای رعیت نشــین بــوده و قصــر ســلطنتی کــه درســت در محــل قلعــه ای قــرار گرفتــه کــه در قــرن ســیزدهم این جــا ســاخته بودنــد و حــالا دو مــوزه ی مهــم هــم دارد. بوداپســت آب و هــوای مرطــوب قــاره ای دارد و زمســتان ها و تابســتان هایش نســبتا ملایــم هســــتند. بهــار از آوریـــل شـــــروع می شــــود و هـــوای شــهر در ایــن فصـــل اغلــب آفتابــی اســت، امــا گاهــی هــم ســر و کلــه ی ابرهــای بهــاری پیــدا می شــود. شــب های تابســتانی بوداپســت، مخصوصــا در محله هــای حومــه ای، نظیــر ندارنــد و معمــولا تــا اوایــل اکتبــر هــوای بوداپســت گــرم اســت.
هرچنــد غذاهــای مجــاری اغلــب ســنگین هســتند و ممکــن اســت بــرای ســلامتتان مضــر باشــند امــا، بــا بــاز شــدن پــای توریســت ها و خارجی هــا بــه بوداپســت، ســبک پخــت و پــز رســتوران های ایــن شــهر هــم تغییــر کــرده اســت و حــالا سرآشــپزهای مجــار خیلــی از رســتوران ها ســعی می کننــد غذاهایــی ســبک تر، به روزتــر و همه پســندتر تهیــه کننــد. چنــد رســتوران گیاهــی یــا نیمه گیاهــی هــم هســتند کــه، در مقایســه بــا رســتوران های معمولــی مجارســتان ، تــوی غذاهایشــان از ســبز یجات بیش تــر و گوشــت کمتــری اســتفاده می کننــد. غذاهــای مدیترانــه ای، خاورمیانــه ای، یونانــی، تایلنــدی و چینــی هــم کم کــم جــای خودشــان را تــوی رســتوران های بوداپســت بــاز کرده انــد و بنابرایــن بــرای پیــدا کــردن غــذای دل خــواه و بــاب طبعتــان خیلــی بــه دردســر نمی افتیــد.
شــاید بوداپســت، بــا خیلــی از معیارهــا، شــهر چنــدان بزرگــی نباشــد، اما از نظــر گزینه های ســرگرمی و تفریــح چیــزی از شــهرهای بــزرگ کــم ندارد. چه اهل اپرا و موســیقی کلاســیک باشــید و چــه اهــل گشــت زدن در بازارهــای ســنتی ، این جــا حوصله تــان ســر نمــی رود. بوداپســت مراکــز خریــد و مغازه هــای رنگارنگــی دارد و معمــولا هــم کیفیــت کالاهایــی کــه می خریــد بالاســت. بــرای خریــد می توانیــد بــه بازارهــای ســنتی، مراکــز امــروزی و عظیــم خریــد یــا بازارچه هــای خیابانــی برویــد و در بوتیک هــای ســطح بــالای شــهر هــم همــه ی برندهــای معــروف جهانــی را می بینیــد. ســوغاتی های ســنتی بوداپســت شــامل گل دوزی هــا و قــاب دوزی ســنتی، ظــروف ســرامیک و ســفال، اســباب بازی ها و جعبه هــای چوبی رنگ شــده، عروســک های ســنتی، انــواع حصیرباف هــا و ظــروف چینــی می شــوند و خیلی هــا هــم ترجیــح می دهنــد بعضــی مــواد غذایــی مثــل جگــر غــاز و انــواع مربــای زردآلــو را از این جــا ســوغات ببرنــد.

دیدنی های بوداپست
– کسل هیل
– هزارتوی قلعه ی بودا
– موزه ی تاریخ بوداپست
– گالری ملی مجارستان
– کلیسای ماتیاس
– دژ ماهی گیرها
– سیتادلا
– مقبره ی گل بابا
– پارک میل ناریس
– موزه ی آکوینکوم
– موزه ی کیسلی
– کلیسای سنت ایستوان
– موزه ی قوم شناسی
– پارلمان
– موزه ی ملی مجارستان
– خانه ی اپرای دولتی مجارستان
– موزه ی هنرهای زیبا

سیســتم حمــل و نقــل شــهری بوداپســت، قدیمــی امــا ارزان، کارآمــد و ایمــن اســت و هرگــز بیــش از ۵ تا ۱۰ دقیقــه معطلتــان نمی کنــد. ســه خــط متــرو، چهــار خــط حومــه ای قطارهــای ســبز، اتوبوس هــای آبی رنــگ، ترامواهــای زرد و اتوبوس هــای برقــی قرمــز شــما را بــه همه جــای شــهر و حومــه اش می برنــد.
بــرای اقامــت در بوداپســت، انتخاب هــای متنوعــی داریــد کــه بــرای هــر ســلیقه و هــر بودجــه ای مناســب هســــتند: از مهــــمان خانــه هــای ارزان قیمــت و آپارتمــان هــا یــا اتاق هــای خصوصــی گرفتــه تــا هتل هــای بین المللــی پنــج ســتاره. اگــر از میانه هــای اکتبــر یــا نوامبــر تــا مــارس (البتــه به جــز کریســمس و تعطیــات ســال نــو) بــه بوداپســت برویــد، می توانیــد هزینــه ی کم تــری بــرای جــای اقامتتــان بپردازیــد امــا، در بقیه ی ســال، تقاضــای خیــل توریســت ها بــرای اقامــت در شــهر قیمت هــا را بــالا نگــه مــی دارد. هــر جایــی را کــه انتخــاب کنیــد، معمــولا رســم ایــن اســت کــه هزینــه ی کرایــه ی اتــاق شــامل صبحانــه هــم می شــود. بوداپســت از آن شــهرهایی اســت کــه هــر گوشــه اش قصــه ای بــرای گفتــن دارد. از مــا می شــنوید، تــا می توانیــد در شــهر قــدم بزنیــد، خیابان هــای قدیمــی را کشــف کنیــد، در کافه هــا و غذاخوری هــای ســنتی وقــت بگذرانیــد و روی پل هــای دانــوب، طلــوع و غــروب شــهر را تماشــا کنیــد. مطمئــن باشــید، یــک دل نــه صــد دل، عاشــق بوداپســت می شــوید.

باغ وحش و باغ گیاهشناسی بوداپست ، قدیمی ترین باغ وحش مجارستان
جاذبه های بوداپست در گذر ثانیه ها + ویدیو
معرفی هتل ۴ ستاره سیتی این در بوداپست
معرفی بهترین دانشگاه های بوداپست

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code