بلیط هواپیما

جاذبه های تفریحی و گردشگری باکو کدامها هستند؟

جاذبه های باکو

باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیّت‌ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذابیت خاصی به این شهر داده ‌است. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

شهر باکو

۱- برج مایدن

ایــن بنــای مخروطــی شــکل از ســنگ ســاخته شــده،۲۹ متــر ارتفــاع دارد و بهتریــن نمــاد بــرای معمــاری آذربایجــان بــه شــمار مــی رود. در مــورد ســال ســاخت ایــن بنــا اختــلاف نظرهــای زیــادی وجــود دارد، امــا نمــای ســاختمان نشــانه های معمــاری قــرن ۱۲ را در خــود دارد. نــام آذری ایــن بنــا، گیــز قلعســی اســت کــه در فارســی قلعــه دختــر نامیــده می شــود و دربــاره ایــن بــرج داســتان های زیــادی می گوینــد.از روی پشت بــام ایــن بــرج ، محله هــای قدیمــی باکــوکاملا معلوم است.

 

۲- قصر شیروان شاه

ایــن مجموعــه قصــر زیبــا و شــگفت انگیز، از ماســه و ســنگ ســاخته شــده و محــل اســتقرار یکــی از حکمرانــان آذربایجــان بــوده اســت و در قــرن پانزدهــم ســاخته شــده، البتــه ایــن قصــر یــک بــار در ســال ۲۰۰۳ مــورد بازســازی قــرار گرفــت. در ِ غربــی آن ســنگی اســت و روی آن حکاکی هــای فوق العــاده ای انجــام شــده اســت. پله هــا از ســمت حیــاط تشــریفاتی بــه یــک آب انبــار هشــت ضلعــی، منتهــی می شــوند. نزدیــک ایــن محــل، خرابه هــای مســجد کیقبــاد قــرار دارنــد.

موزه فرش

۳- موزه فرش

ایــن مــوزه، قبــلا مــوزه ی لنیــن نــام داشــت، امــا در حــال حاضــر تبدیــل بــه مــوزه ی فــرش بســیار زیبایــی شــده و نشــان دهنده ی تاریخچــه ی فــرش در آذربایجــان اســت. در ایــن مــوزه بیــش از هــزار عــدد قالیچــه دســت بافت و کمیــاب و زیبــای آذری، ایرانــی و داغســتانی نگــهداری می شــود. اگــر بخواهیــد می توانیــد بــا پرداخــت ۴٠٠٠ تومــان اضافــه، یــک راهنمــا بگیریــد و از او بخواهیــد تــا دربــاره ی طــرح، ســمبل های اســتفاده شــده و تاریخچــه ی فرش هــا توضیحاتــی را بــه شــما بدهــد.

۴- موزه هنر دولتی

ایــن مــوزه در واقــع در دو عمــارت مجلــل قــرار دارد. ســاختمان اصلــی، شــامل آثــار هنــری قــرن نــوزده آذربایجــان و روســیه مثــل نقاشــی و مجســمه و… بــوده و ســاختمان کوچک تــر، هنــر مــدرن -مجسمه ســازی، نقاشــی- آذربایجــان را بــه معــرض نمایــش گذاشــته اســت.

جاذبه باکو

۵- مسجد امام حسین

مســجدی نــو ســاز کــه جذابیت هــای معمــاری اش مربــوط بــه شــمال آفریقــا و همچنیــن برگرفتــه از هنــر مــدرن آذربایجــان اســت.

۶- کلیسای آرچانجل میشل روسیان

مرکــز جامعــه ارتودکــس باکــو اســت. ایــن کلیســا معمــولا بــه روی توریســت ها بــاز نیســت. امــا بــه هــر حــال احتمــال بازدید، صــد در صــد منتفــی نیســت، اگــر توانســتید بــه داخــل آن برویــد، مجســمه های زیبــا، نقاشــی های رنگارنــگ ســقف، توجــه شــما را بــه خــود جلــب خواهــد کــرد.

باکو

۷- کلیسای ارامنه

کلیســای دیگــر باکــو اســت کــه بــه دلیــل کــم تعــداد بــودن ارامنــه، بــه حالــت متــروک در آمــده. ایــن کلیســا، یــاد آور تقســیمات مــرزی و فرهنگــی وحشــیانه ای اســت کــه منطقــه ی قره بــاغ نتیجــه ی یکــی از آن هاســت.

۸- خیابان شهیدان

در جنــوب غربــی ِ مرکــز شــهر، یادبــود تلــخ قربانیانــی اســت کــه توســط حمــلات ارتــش ســرخ در ســال ۱۹۹۰ کشــته شــدند. البتــه بعــدا کشته شــدگان کشــمکش های قــره بــاغ نیــز بــه قربانیــان حمــلات ارتــش ســرخ اضافــه شــدند. یادبــود کوچکــی هــم بــرای نظامیــان کشــورهای انگلســتان و مشــترک المنافــع کــه در اطــراف باکــو در جنــگ جهانــی اول کشــته شــدند، در آن نزدیکــی وجــود دارد کــه البتــه باعــث مجــادلات زیــادی شــده اســت و خیلی هــا مخالــف حضــور آن هســتند.

جاذبه های باکو

۹- مراکز خرید

قدیمی تریــن فروشــگاه باکــو MUM نــام دارد. ایــن فروشــگاه چهــار طبقــه اســت و شــامل مغازه هــای بســیار زیــادی اســت کــه همه جــور جنــس، از لبــاس عــروس گرفتــه تــا وســایل الکتریکــی را می فروشــند. ایــن فروشــگاه را در خیابــان هوسو هاسی بیــف پیــدا می کنیــد. بــازار بــزرگ ســاحل هــم بــازاری نوســاز اســت کــه بــالای متــروی ســاحل قــرار دارد. اگــر دنبــال بوتیــک بــا اجنــاس مرغــوب و درجــه یــک می گردیــد، بــه خیابــان رســول رضــا، ۲۸ مــی و آتاتــورک برویــد. از قدیم الایــام، کاه و اشــیای مســی و فــرش، از مهم تریــن ســوغات های آذربایجــان بــوده. معمــولا ایــن اشــیا در نواحــی اطــراف شــهر ارزان تــر هســتند. مغــازه ی علــی بابــا اطــراف ایچــری شــهر قــرار گرفتــه اســت و از مغازه هــای اطــراف خــود معروف تــر و شــلوغ تر اســت و در آن می توانیــد اجناســی را بخریــد کــه واقعــا بــه قیمتــش مـی ارزد. بــازار رنگارنــگ توریســت ها بــرای خریــد ســوغات ایــده آل اســت. بیشــتر مغازه هــای ایــن بــازار اجنــاس ارزان می فروشــند و اگــر علاقه منــد بــه مــدال باشــید، می توانیــد مدال هــای جالــب و گوناگونــی را از دوران حکومــت شــوروی بخریــد. ضیــا یکــی دیگــر از بازارهــای خریــد اســت. قیمت هایــش از جاهــای دیگــر گران تــر اســت امــا بــرای توریســت هایی کــه حوصلــه ی گشــت زدن و وقــت تلــف کــردن بــرای خریــد را ندارنــد، کمــک بزرگــی اســت. ایــن بــازار در خیابــان اینشــا آچیــلار قــرار گرفتــه است.

معرفی فرودگاه بین المللی باکو
معرفی فرودگاه بین المللی باکو
معرفی هتل ۳ ستاره دیپلمات در باکو
معرفی هتل ۳ ستاره دیپلمات در باکو
اطلاعات کامل سفر به باکو
اطلاعات کامل سفر به باکو
جمهوری آذربایجان; سرزمین آتش را بهتر از همیشه بشناسید
جمهوری آذربایجان; سرزمین آتش را بهتر از همیشه بشناسید