خانه اخبار دبی به یکی از اولین شهرهای دنیای آینده تبدیل می شود