بلیط هواپیما

کدامیک از ویژگی های شخصیتی، رهبر را موفق می گرداند؟

در پژوهش های کلاسیک، Gibb، نتیجه گرفت که هیچ پایه علمی برای رابطه میان شخصیت رهبر و اثرگذاری وجود ندارد. Bass، ادعا کرد هنگامی که مراجعه می کنیم به بازنگری های Stogdill که بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۰ منتشر شد که نتایج را برای نتیجه گیری این مطلب که ویژگی های شخصیتی رهبران موفق را از ناموفق متمایز می نماید. قابل قبول می کند این اظهار نظر هنگامی سؤال برانگیز شد که تحقیقات ۱۹۷۰ از ثبت تمام یافته های منفی خود بازماند و این احتمال وجود دارد که بسیاری از آن نتایج منفی چاپ شده باشد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
رابطه ی رهبری و شخصیت از کجا نشأت می گیرد؟
خصوصیات رهبر و سبک های مختلف آن را بشناسید
شخصیت رهبری

Hogan و دیگران، اعتقاد دارند که شخصیت رهبر اثرات قابل پیش بینی بر عملکرد تیم دارد. برای یک اظهار نظر، نظری معتبر باشد. دو نیازمندی را باید دارا باشد. اظهار نظر باید منطقی باشد و از نظر تجربی نیز پوشش داده شود این فرضیه که یک رابطه بین شخصیت رهبر و اثرگذاری سازمانی است غیرمنطقی است.

رهبری تعریف و درک شده بعنوان اثرگذاری بر دیگران تا اینکه وظایف را انجام دهد و به اهداف سازمانی و گروهی دست یابد. برای اینکه رهبراین بر دیگران اثر بگذارند باید عمل کنند. آیا ممکن است با داشتن بعضی از ویژگی های شخصیتی به راحتی بر دیگر افراد اثر گذاشت. عمل رهبران می تواند:

 

آنچنان که ما مشاهده کردیم زنجیره ای طولانی از علل شخصیت رهبران، که بر تأثیرگذاری وجود دارد بعنوان نتیجه نهایی این دلیلی است که چرا شخصیت نزدیک به ۵۰ سال پیش رها شد و چرا رفتار و عمل رهبر مورد توجه قرار گرفت. دنیای مدیریت دنیای عمل است. Elster، بیان کرد که عمل انفرادی انسان، واحد اساسی تفاسیر در علوم اجتماعی است. عمل همیشه، الزام مدیریتی است با توجه به Nahria , Eccles. هنگامی  که بیشتر محققان توافق کردند که ویژگی ها، اثر دارند از طریق عمل چرا آنها پافشاری می کنند بر اهمیت بیشتر ویژگی ها نسبت به رفتار در تحقیقات خود؟!

شخصیت اثر می گذارد بر رفتار. عوامل دیگر نیز بر رفتار اثر می گذارند و این نکته باقی می ماند مانند:‌این عمل است که نتیجه می دهد، نه شخصیت هر چند خوشایند و مطلوب باشد. امروزه هیچ تئوری رهبری نمی تواند به طور منطقی و تجربی متقاعد کننده نشان دهد که چرا یک رهبر موفق می شود، در حالی که دیگران شکست می خورند به طور کلی.

اگر ما ویژگی های شخصیتی را که با اثرگذاری مرتبط هستند طبق دست آوردهای بالا، به دقت بررسی کنیم ما در می یابیم که آنها به طور متفاوت گزارش داده اند که با رابطه بین متغیرهای شخصیتی و اثرگذاری توافق دارند. Yoki بیان می کند که صدها مطالعه بر ویژگی ها، اعمال شد اما ویژگی ها فردی، از این که یک رابطه قوی با اثرگذاری رهبری داشته باشد بازماند.

افزایش انرژی با تنظیم برنامه روزانه
افزایش انرژی با تنظیم برنامه روزانه
با این ابزارها صندوق ایمیلتان را مدیریت کنید
با این ابزارها صندوق ایمیلتان را مدیریت کنید
بهترین راهکارهای بازاریابی در کسب و کارهای کوچک
بهترین راهکارهای بازاریابی در کسب و کارهای کوچک
از این اشتباهات رایج در تجارت الکترونیکی درس بگیرید!
از این اشتباهات رایج در تجارت الکترونیکی درس بگیرید!