کلید رشد و ترقی چشمگیر کشورهای پیشرفته در چیست؟

کلید رشد و ترقی چشمگیر کشورهای پیشرفته در جهات مختلف علمی، پژوهشها و بررسی های مستند و دقیق آنان بوده است و تنها از طریق پژوهش، در رفتار مدیریتی است که امکان دارد حقایق اساسی پدیدار گردند. بعلاوه مدیریت موتور توسعه و کلید رستگاری ملتها است. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
هشت ویژگی تجارت از نوع الکترونیکی
گام هایی برای رشد تکنولوژی در سازمان های دولتی
ترقی و رشد کشور

در دنیای رقابت و پیچیدگی، توفیق سازمانها تنها با شیوه‌‌های مطلوب مدیریت مقدور است و رهبری سازمانی نقش پراهمیتی در اثر بخشی سازمان دارد. و یافته‌های حاصل از پژوهش‌های رهبری می‌توانند راهگشا و راهنمای انتخاب سبکهای رهبری مناسب در سازمان‌ها باشند و در حصول رضایت کارکنان نفشی عمده ایفا نمایند.

این پژوهش نیز با این هدف و امید که بتواند سهمی ولو بسیار اندک، در راه گشایی و هموار نمودن راه تامین رضایت شغلی کارکنان، شفاف و روشن نمودن سبکهای رهبری مدیران و تشویق و انگیزش کارهی پژوهشی بیشتر در این زمینه‌ها، ایفا نماید. انجام گرفته است.

مسئله این پژوهش بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان بوده است. منظور بررسی آن دسته از ویژگی‌های سبکهای رهبری بوده است که در رضایت شغلی کارکنان مؤثر هستند. از طرفی، هدف ارائه آن دسته از مفاهیم،  تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبکهای رهبری و رضایت شغلی بوده است که در به آرمان رساندن رهبران از مفاهیم ، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبکهای رهبری و رضایت شغلی بوده است که در به آرمان رساندن رهبران و پیروان عملاً به کار آیند.

سبک رهبری شیوه‌ای است که رهبر از نفوذ خود برای کسب اهداف سازمانی استفاده می‌کند و به مداومت هدفها و نیازها در وضعیت‌های مختلف توجه دارد. سبکن رهبری ناشی از شخصیت دیرپای فرد می‌باشد و تابع سلسله مراتب انگیزش وی است. رضایت شامل کلیه پاداش‌های مادی و معنوی است که باعث خرسندی و خشنودی فرد می‌شود و ارضائ کامل خواستها و نیازهای وی را در بر می‌گیرد.

رهبری آن بخش از مدیریت است که به افراد الهام می‌بخشد تا بارها کردن استعدادها و جهت دادن به انرژی‌های خود، برای اجرای موفقیت‌آمیز وظایف خود، گردهم جمع شوند. همچنین، پیشینه مطالعاتی و بررسی کارهای پژوهشی نود سال اخیر نیز باختصار در فصل دوم ارائه شده است. نگرش های عمده پژوهشهای رهبری از جمله نگرش دیرینه، نگرش ابرمرد، نگرش صفات شخصی، نگرش رفتاری (پژوهشهای دانشگاههای آیووا، اوهایو، میشیگان و هاروارد)، سبکهای خودکامه- مردم سالار تن بام- اشمیت،‌‌ تئوری X و Y مگ گرگور،‌ سبک‌های رهبری چهارگانه لیکرت، شبکه مدیریت بلیک و موتون، رویکردهای اقتضایی: تئوری سه بعدی درین، مدل اقتضایی فیدلر،‌ تئوری وضعیتی هرسی- بلانجارد، تئوری های جدید: مدل تبادل رهبر هموند گرائن،‌ تئوری اسناد گرین- میچل، جایگزن‌های رهبری کر- جرمایر، مدل ارتباط چند جانبه یا کل، ارتباطات رهبری پنل- ها کینز، نگرش شرطی سازی مؤثر کوماکی، مدیریت رویداد اسمیت- پیترسن،‌ رهبری مهارتهای بین شخصی رایت- تیلور، رهبری انتقالی بس- اولیو، خود رهبری منز- سمیز،‌ ارائه شده‌اند.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد