چه نگرشی به پیشرفت ما کمک خواهد کرد؟

مفهوم نگرشی «برنده/برنده» اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﻮﻳﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

در این قسمت، ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش، ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺳﻬﻴم اﻨﺪ احساس ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
از نقش مسئولیت پذیری و آثار آن آگاه شوید
چگونه باید تعهد را به تیم باز گرداند؟
نگرش

ﻧﮕﺮش «ﺑﺮﻧﺪه/ﺑﺎزﻧﺪه» ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرتﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮش «ﺑﺎزﻧﺪه/ﺑﺮﻧﺪه» ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ در اﻳﺸﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲآﻳﻨﺪ. ﻳﻚ ﻧﮕﺮش دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و آن «ﺑﺎزﻧﺪه/ﺑﺎزﻧﺪه» اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه /ﺑﺎزﻧﺪه، ﻳﻌﻨﻲ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺠﻮج و ﻣﺼﻤﻢ و ﺧﻮدرأی ﺑﺎ ﻫﻢ وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه /برﻧﺪه ﻋﺎدت رﻫﺒﺮی اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ فرد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻴﻞ، ﺷﻌﻮر و اراده آزاد اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﻳﻲ ﻋﻤﻞ و دارای ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ.

  1. ﻣﻨﺶ ؛ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه/ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻋﺎدت ﻗﺒﻠﻲ در ﺷﺨﺺ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺶ دارای ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺎس ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه /ﺑﺮﻧﺪه ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ژرفﺗﺮﻳﻦ ارزشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﻢ.

ﺑﻠﻮغ، اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻣﻼﺣﻈﻪﻛﺎری

ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ، اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﺑﻪ وﻓﻮر وﺟﻮد دارد.

  1. ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ ؛ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎ وﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه/ﺑﺮﻧﺪه ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ . آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮدهای ﻏﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﻴﺮه در ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ به اﻃﺎﻋﺖ ﻋﻨﺎد آﻣﻴﺰ ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﺪف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه/ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻳﺪ از آن ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﭼﺎر از اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻟﻲ از ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.
  2. تواﻓﻖ ﻫﺎ ؛ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دوﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺮاﻛﺖ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺞ رﻛﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ و ﻋﻮاﻗﺐ اﺳﺘﻮارﻧﺪ.
  3. نظامﻫﺎ ؛ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه/ﺑﺮﻧﺪه ﻓﻘﻂ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آن از اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎ و اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  4.  فراﻳﻨﺪﻫﺎ ؛ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪه/ﺑﺎزﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺪه/ﺑﺮﻧﺪه وارد ﺷﺪ و اﻓﺮاد را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﻛﺮد. ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از دﻳﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ. دوم ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎی ﻋﻤﺪه را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﺳﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻧﺘﺎﻳﺞ، راهﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. و ﭼﻬﺎرم، ﺳﺎﻳﺮ راهﺣﻞﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺎزهای را ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code