روندهای جدید در سفرهای تشویقی

سفر های تشویقی

مقصود از سفرهای تشویقی سفرهایی است که به عنوان پاداش یا تشویق فرد برای انجام کاری موفقیت آمیز، انجام می گیرند. نمونه ای از این سفرها مرخصی با هزینه سفر است که یک شرکت، فروشندگان کار آمد موفق خود را به آنجا می فرستند. سفرهای تشویقی با هدف سوددهی به شرکت انجام می شوند. نتیجه این سفرها به صورت افزایش بهره وری، بالا رفتن مهارت، بهبود روحیه و کسب انگیزه بیشتر برای تأمین هدف های شرکت هویدا می گردد.

گاهی این سفرها با شرکت در سمینارها، فعالیت های تقویت روحی و فعالیت های دیگر همراه هستند که موجب بهبود روحیه افراد و تشویق مسافران می شوند این سفر ها همچنین شامل فعالیت های گروهی می شوند که به وسیله شرکت ها برای معرفی محصولات جدید، تلاش در راه مبارزات تبلیغاتی یا اجرای برنامه های آموزشی صورت می گیرد.

تعداد یا درصد سفرهای تشویقی رو به افزایش است. معمولاً سازمان هایی که در حال تأسیس هستند بیشتر در این راه فعالیت می کنند و چنین مسافرت هایی را عهده دار می گردند. این سازمان ها که به نام برنامه ریزان سفر یا برنامه ریزان گردهمایی ها می باشند، این وظیفه را برعهده دارند که اسباب سفر مانند بلیت، رزرو هتل و سایر نیازهای مسافران را تأمین کنند. برنامه ریزان سفرهای تشویقی موظفند کاری بیش از تنظیم یا اجرای برنامه سفر انجام دهند. از دیدگاه شرکت ها، سفرهای تشویقی می توانند موجب بهبود توسعه شرکت و پیشرفت کارکنان شوند. از نظر بازاریابی، دیدگاه یا عواملی، موجب بروز تغییر در سفرهای تشویقی شده اند. برخی از آنها عبارتند از:

  • کاسته شدن از بار سفرهای تفریحی و افزوده شدن بر بار سفرها و فعالیت هایی که در را بهبود بازرگانی و تجارت انجام می شوند.
  • تأکید بیشتر بر سفرهای گروهی (به جای سفرهای فردی)، تا بتوان با تشکیل گردهمایی ها بر فعالیت های بازرگانی و تجاری افزود.
  • استفاده از شاخص های دیگری غیر از مقدار فروش برای انجام سفرهای تشویقی که برخی از این معیارها یا شاخص ها عبارتند از رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و کارکنان، و بهبود روحیه افراد.

نام کتاب: گونه های گردشگری

نویسنده: رحیم یعقوب زاده

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code