خانه اخباراخبار الی گشت این سینما در پوکت شناور است!