خانه اخباراخبار الی گشت بحر المیت، دریایی که کسی در آن غرق نمی شود+ تصویر