خانه اخباراخبار الی گشت تور شانگهای، شهری که نمی خوابد