خانه اخباراخبار الی گشت نونگ نوچ، بزرگترین باغ گیاه شناسی جنوب شرق آسیا