خانه اخباراخبار الی گشت واراناسی، رودخانه ی مقدس هند و ساکنانش