بهترین مراکز خرید کوالالامپور را بشناسید و تجربه کنید

یکی از جاذبه های گردشگری کوالالامپور، مراکز خرید مدرن و مجهزی است که در سراسر شهر برپا گشته اند. در این مراکز برای هر نوع سلیقه و بودجه ای می توان مکانی مناسب پیدا کرد و همچنین قادر خواهید بود، بهترین کالاها از تمام کشورها را با قیمتی مناسب تهیه نمایید. بخش وسیعی از این مراکز خرید در مرکز شهر واقع شده است و دسترسی به آن بسیار راحت است. پس حتما در تورهای مالزی توجه خاصی به آن ها داشته باشید. با هم تعدادی از فروشکاه ها و مراکز خرید بزرگ کوالالامپور را مرور می کنیم.

مراکز خرید کوالالامپور

محله Petaling (خیابان چینی ها)
ایــن خیابــان در محلــه چینــی هــا واقــع شــده اســت و اکثــر مــردم بومــی و جهانگــردان بیــن المللــی از گشــت و گــذار در ایــن منطقــه لــذت مــی برنــد و عصــر تــا شــب در ایــن منطقــه اجتمــاع مــی کننــد. در ایــن منطقــه کالاهــای مناســب مانـــند مــواد غذایــی، اســباب بــازی، ســاعت هــای تزئینــی و کالاهـــای دیگــر یافــت مــی شــود. اگــر بــرای اولیــن بــار بــه مالــزی مــی آیید، حتمــا از ایــن مــکان دیــدن کنیــد .
فروشگاه بزرگ Mid Valley
ایــن فروشــگاه یکــی از بــزرگ تریــن و معــروف تریــن محــل هــای خریــد در جنــوب شــرق آســیا اســت کــه در حــدود ۵/۴ میلیــون متــر مربــع وســعت دارد . ایــن مجتمــع شــامل بــازار ، بخــش اداری و دو هتــل مــی باشد و از زمــان تاســیس در ســال ۱۹۹۹ بــه خاطــر گوناگونــی اجنــاس عرضــه شــده، ســرگرمی هــای ارائــه شــده و مــکان هــای اســتراحت بــا بازدیدکننــدگان زیــادی روبــرو شــده اســت. شــعبه ای از انــواع مراکــز تجــاری ژاپــن، مراکــز خــرده فروشــی مالــزی و فروشــگاه هــای زنجیــره ای فرانســه در ایــن مرکــز تجــاری وجــود دارد. در ایــن مجتمــع تجــاری دو ســالن غذاخــوری بــزرگ وجــود دارد کــه در منــوی آن انــواع غذاهــای بیــن المللــی یافــت مــی شــود. بازدیدکننــدگان مــی تواننــد تمــام مایحتــاج خــود را از لبــاس هــای مــد روز ، تجهیــزات الکترونیکــی ، کامپیوتــر ، کادوهــا ، یــادگاری هــا، غذاهــا و … را از ایــن مرکــز تهیــه کننــد. برخــی از بزرگتریــن طــراحان دنیــا ماننــد طراحــان جواهــر و ســاعت در ایــن مجتمــع نیــز یــک شــعبه دارنــد. ایــن مرکــز تجــاری شــرایط خریــد خاطــره انگیــزی را بــرای هــم بازدیدکننــدگان محلــی و هــم بیــن المللــی فراهــم مــی کنــد.
مرکز تجاری Suria در برجهای پتروناس
مرکــز تجــاری Suria KLCC در دومیــن بــرج بلنــد دنیــا یعنــی برجهــای دوقلــو پترونــاس واقــع شــده اســت. در ایــن مرکــز تجــاری تنهــا شــعبه از شــرکت هــای مطــرح و معتبــر دنیــا را مــی بینیــد کــه اجنــاس ارائــه شــده بــرای همــه افــراد جذابیــت دارد. در هرشــش طبقــه ایــن بــازار، شــرکتهای معتبــری ماننــد Marks & Spencer Tiffany ، Polo ، DKNY ، Calvin Klein و برخــی از شــرکتهای معتبــر ژاپنــی بــا نــام تجــاری Kinokuniya در ایــن مرکــز یافــت مــی شــوند.
ارکســتر ســمفونی مالــزی نیــز در ایــن مرکــز اســت. شــما مــی توانیــد محــل هــای مناســبی بــرای اســتراحت و نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه و یــا یــک شــام خوشــمزه پیــدا کنیــد و در ضمــن بازدیــد کننــدگان عــلاوه بــر خریــد مــی تواننــد از منظــره زیبــای پــارک ، فــواره هــا و اســتخر کوچــک آن لــذت ببرنــد. ایــن بــازار از طریــق یــک تونــل بــه آکواریــوم KLCC و ایســتگاه LRT متصــل مــی شــود.
مجتمع برجایا
مجتمــع برجایــا کوالالامپــور چیــزی بیــش از یــک مرکــز خریــد اســت. یکــی از بزرگتریــن مراکــز خریــد در جهــان کــه دارای یــک شــهربازی سرپوشــیده نیــز اســت ایــن شــهربازی در نــوع خــود بــی نظیــر بــوده و بــه دنیــای کیهــان شــهرت دارد. ایــن مرکــز تجــاری یکــی از بلنــد تریــن مراکــز تجــاری منطقــه اســت کــه بیــش از ۳٫۴ میلیــون متــر مربــع وســعت دارد. مرکــزی تفریحــی و تجــاری در کوالالامپــور کــه در آن زمیــن اســکیت بــازی ، اســتخر شــنا، آبــراه و عــلاوه بــر ایــنRoller coaster (راه آهــن پــر پیــچ و خــم ویــژه کــودکان) نیــز وجــود دارد. ایــن مرکــز تجــاری ۱۰۰۰ مغــازه و۶۵ رســتوران و تریــا دارد و فروشــگاه بــزرگ Debenham ارائــه کننــده بهتریــن لبــاس هــای زنانــه در آن واقــع شــده اســت. اولیــن ســینمای ســه بعــدی و دو بعــدی در مالــزی در ایــن مــکان احــداث شــده اســت.
ایــن مجتمــع فرهنگــی و تفریحــی دقیقــا در قلــب منطقــه تجــاری کوالالامپــور واقــع شــده است. هتــل برجایــا ۹۰۰ اتــاق دارد. شــهربازی دنیــای کیهــان برجایــا بزرگتریــن شــهربازی سرپوشــیده مالــزی اســت کــه هــر کــودک و یــا بزرگســال از بــودن در آن احســاس رضایــت مــی کننــد.
مجتمع Bukit Bintang و Sungai Wang
ایــن دو مرکــز خریــد کــه در خیابــان Bukit Bintang واقــع شــده انــد، قدمتــی طولانــی در مالــزی دارنــد. ایــن دو بــه یکدیگــر متصــل بــوده و تشــابه زیــادی بیــن آنهــا اســت امــا نــوع مدیریــت آنهــا متفــاوت اســت. ایــن مراکــز تجــاری محــل مناســبی بــرای خریــد کالاهــای نفیــس را بــرای شــما فراهــم مــی کنــد در ضمــن اینکــه شــما بــه راحتــی مــی توانیــد در ایــن مراکــز بــر ســر قیمــت چانــه هــم بزنیــد. ایــن مراکــز محلــی مناســب بــرای مدلهــای لبــاس نامتعــارف اســت کــه در بیــن چینــی هــا طرفــداران زیــادی دارد و شــما مــی توانیــد تجهیــزات الکترونیکــی، موبایــل و … را بیابیــد. در روزهــای تعطیــل برخــی از فروشــندگان محلــی نیــز بــرای ارائــه کالاهــای خــود بــه ایــن منطقــه مــی آینــد.
مجتمع های خرید Starhill و Lot 10
ایــن دو مجتمــع خریــد در خیابــان Bukit Bintang واقــع شــده اســت. . مرکــز خریــد Lot 10 محلــی مناســب بــرای فــروش کالاهــای میانــه اســت بــرای مثــال بهتریــن آنهــا Isetan یــک کمپانــی ژاپنــی اســت اکثــر کالاهــای ارائــه شــده در ایــن فروشــگاه تجهیــزات الکترونیکــی و لبــاس از شــعب ژاپنــی اســت امــا برخــی از کالاهــای دیگــر شــامل هدایــا و … نیــز در آن یافــت مــی شــود.
فروشــگاه کنــاریStarhill کــه فروشــگاهی بــا اجنــاس از بهتریــن و معتبرتریــن شــرکت هــای بیــن المللــی اســت کــه هماننــد فروشــگاه Lot 10 مدیریــت مــی شــود. ایــن فروشــگاه اجنــاس مجلــل را بــا تزئیناتــی خــاص ارائــه مــی دهــد و مــی توانیــد بهتریــن مــارک هــای ســاعت، جواهــر، لبــاس و کالاهــای چرمــی را تهیه کنیــد. چلچــراغ هــای بزرگــی کــه از ســقف آویــزان شــده و چشــم انــدازی کــه از طبقات بالایی آن می توانید باعــث جــذب بیشــتر شــما مــی شــود.
فروشگاه های Pavilion
ایــن فروشــگاه تــازه تاســیس تریــن فروشــگاه کوالالامپــور اســت کــه در منطقــه Bukit واقــع شــده اســت و بــه ســبک اروپایــی بــا دیــوار هــای بلنــد خاکســتری تزئیــن شــده اســت. یــک فروشــگاه ۷ طبقــه کــه بیــش از ۳۷٫۱ میلیــون متــر مربــع وســعت دارد و انــواع مغــازه هــا و کالاهــا در آن یافــت مــی شــود.
یکــی از فروشــگاه هــای مجلــل کــه کــف آن بــا ســنگ مرمــر و بــا ســتون هــای ســنگی مســتحکمی تزئیــن شــده اســت. طبقــه پاییــن آن ســالن بزرگــی بــرای اســتراحت و غــذا وجــود دارد کــه در آن انــواع غذاهــای بیــن الملــل و محلــی یافــت مــی شــود. در بــدو ورود بــه ایــن فروشــگاه هــا کافــی شــاپ بســیار زیبایــی قــرار دارد و بــا ورود بــه محیــط آن، شــما احســاس مــی کنیــد بــه ســاختمانی در قــرن بیســتم اروپــا وارد شــده ایــد.

مجتمع تجاری One Utama
ایــن فروشــگاه یکــی از بزرگتریــن و معروفتریــن مراکــز خریــد بنــدر Utama اســت کــه از دو بخــش متصــل بــه هــم ســاخته شــده اســت و هــر کــدام در یــک خیابــان اصلــی قــرار دارد. ایــن بــازار از چندیــن بخــش عمــده تشــکیل شــده اســت و در بخشــی از آن رســتوران و کافــه تریــا قــرار گرفتــه اســت و در بخــش دیگــر ســینما، ســالن بولینــگ، ســالن آواز، صخــره نــوردی در ســالن قــرار دارد. بــه علــت اینکــه ایــن بــازار خیلــی بــزرگ اســت، بهتــر اســت خــود را بــرای پیــاده روی آمــاده کنیــد. البتــه سراســر ایــن بــازار مغــازه هایــی دیدنــی اســت کــه شــما هرگــز از پیــاده روی خســته نمــی شــوید.

جزیره پانگکور، یکی از مهم ترین مراکز توریستی مالزی
جزیره پانگکور، یکی از مهم ترین مراکز توریستی مالزی
راهنمای سفر به لنکاوی در مالزی
راهنمای سفر به لنکاوی در مالزی
ارتفاعات کامرون، طبیعت فوق العاده مالزی
ارتفاعات کامرون، طبیعت فوق العاده مالزی
راهنمای سفارت مالزی و اخذ ویزای آن
راهنمای سفارت مالزی و اخذ ویزای آن

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code