پکن با کلکسیونی از جاذبه های باشکوه گردشگری(قسمت اول)

دیدنی های چین

در سفر به پکن می توانید به رویاهای خود جامه ی عمل بپوشانید و کشوری با ناب ترین جاذبه های تاریخی را از نزدیک لمس کنید. با کاوش این آثار غنی بجامانده از تمدن چین ،سفری وصف ناپذیر به پکن را تجربه خواهید کرد.با هم تعدادی از مهمترین و باشکوه ترین جاذبه های گردشگری پکن را مرور می کنیم.
دیوار بزرگ چین
باقی مانده هــای ایــن دیــوار در حــال حاضــر ۷۰۰۰ کیلومتــر طــول دارنــد امــا تخمیــن زده می شــود کــه در گذشــته ایــن دیــوار ده هــزار کیلومتــر طــول داشــته، بقایــای دیــوار، امــروزه حتــی در مــرز کــره شــمالی و داخــل مغولســتان موجــود اســت. امــا نکتــه ی عجیــب ایــن اســت کــه مارکوپولــو جهانگــرد ِ ایتالیایــی در ســفرنامه اش هیــچ اشــاره ای بــه ایــن دیــوار عظیــم نکــرده. پایــه ی دیــوار اصلــی بیــش از دوهــزار ســال قبــل و در زمــان امپراتــور کین شــی هوانگ گذاشــته شــد. و بعدهــا در طــول ســلطنت دیگــر پادشــاه ها دیوار هــای دیگــری در دیگــر نقــاط مــرزی چیــن ســاخته شــد و رفته رفتــه بــه ایــن دیوارهــا، دیــوار بــزرگ چیــن گفتنــد. جالــب این جاســت کــه ایــن دیوارهــا توســط زندانیانــی کــه بیشترشــان هــم سیاســی بودنــد ســاخته شــده است. البتــه ایــن دیــوار واقعــا جلــوی تاخــت و تــاز دشــمنان چیــن را نگرفــت، مغول هــا زمانــی بــه چیــن حملــه کردنــد کــه دیــوار موجــود بــود. مهم تریــن بخــش توریســتی دیــوار چیــن، بادالینــگ اســت، البتــه ســی تامای و جین شــان لینگ نیــز از مناطــق پــر بازدیــد و توریســتی ِ دیــوار چیــن هســتند.
شهر ممنوعه
شــهر ممنوعــه، بــه ایــن دلیــل ممنوعــه نامیــده می شــود چــون ارتباطــش بــا جهــان خارج بــه مــدت ۵۰۰ ســال قطــع بــود، از میــان آثــار تاریخــی ِ ثبــت شــده در پکــن، شــهر ممنوعــه کامل تریــن، ســالم ترین و بــا تقریبــی بــالا، احتمــالا بهتریــن آن هاســت. تاریــخ ســاخت شــهر ممنوعــه بــه قــرن پانزدهــم میــلادی برمی گــردد. در طــول تاریــخ، شــهر ممنوعــه، بارهــا مــورد یــورش و حملــه و ویرانــی قــرار گرفتــه، امــا در حــال حاضــر، شــهر ممنوعــه یــک گــروه متخصــص مرمــت در اختیــار دارد. خانه هــای زیبــا و مجلــل واقــع در شــهر ممنوعــه در حــال حاضــر تبدیــل بــه مــوزه شــده اند، ســاعات کار ایــن موزه هــا معیــن نیســت و بــدون کســب اجــازه از مدیــر مــوزه، اجــازه ی عکس بــرداری نخواهیــد داشــت. خیلــی از تالارهــای شــهر ممنوعــه، نمایشــگاه های مختلفــی را برگــزار می کننــد.

میدان تیانانمن
بزرگتریــن میدان هــای جهــان، خیلــی وقت هــا شــاهد بزرگتریــن حــوادث جهــان هــم بوده انــد، تیانانمــن بــا چشــمان خــود، مــرگ دموکراســی را در چیــن دیــده اســت. البتــه ایــن یکــی ازخصوصیــات میدان هاســت، کــه حــوادث بــزرگ را ببیننــد و حرفــی نزننــد. ضمــن آن کــه بــا فضــای بســیار وســیعش، چشــم اندازی از آســمان و بادبادک هــای بچه هــا، بــه شــما نشــان می دهــد کــه نظیــرش را بــه ســختی در جــای دیگــری در جهــان می تــوان پیــدا کــرد. دور میــدان، ســالن تئاتــر بزرگــی وجــود دارد کــه معمــاری آن محــدب و پیازی شــکل بــوده َ و چیــزی کــه در آن جلــب توجــه می کنــد، شیشــه های بــه کار رفتــه در نمای آن اســت، کــه آن را شــبیه بــه یــک ســفینه کــرده. ایــراد بــه حقــی کــه بــه ایــن ســاختمان مدرن می گیرنــد، عــدم تجانــس آن بــا محیــط و معمــاری اطرافــش اســت.
معابد مینگ
ایــن معابــد اســتراحت گاه ۱۳ امپراتــور از ۱۶ امپراتــور سلســله ی مینــگ هســتند. طــرح و نقشــه ی ایــن معابــد کنفسیوســی اســت، بعضــی بســیار آن را می پســندند و خیلی هــا هــم آن را مثــل قبرســتان، بــی روح می داننــد. البتــه معابــد مینــگ طبــق همــان الگــوی اســتاندارد کــه در ســاخت معابــد مخصــوص امپراتورهــا بــه کار می رفتــه تبعیــت کرده انــد. یعنــی یــک دروازه ی اصلــی دارنــد کــه راه ورود بــه محوطــه و تــالار اصلــی اســت و در کنــار آن ، دروازه هــای کوچک تــری وجــود دارنــد کــه بــه بــرج روح، مینگ لــو ختــم می شــوند. پشــت بــرج ِ روح بــه طــور معمــول، گورســتان قــرار دارد.

چانگ لینگ
محــل دفــن امپراتــور یونــگل و یکــی از بهتریــن معابــد اســت. دارای تالارهــای بــا شــکوه و دروازه ی کاشــی کاری شــده ی زرد رنــگ اســت.
دینگ لینگ
آرامــگاه امپراتــور وانلــی و شــامل ســردابه های زیرزمینــی بــه هــم پیوســته اســت. تالارهــای بــه هــم پیوســته ی بســیاری نیــز دارد.
ژائو لینگ
اســتراحت گاه ســیزدهمین امپراتــور مینــگ، لنــگ کینــگ، طرحــی ارتودوکســی دارد و برعکــس معبدهــای شــلوغ، دارای حالتــی آرام بخــش اســت.
کاخ تابستانی
کاخ تابســتانی، یکــی از جذاب تریــن جاهــای شــهر اســت. زمانــی کاخ تابســتانی، گردشــگاه ســلطنتی بــرای دوری از هــوای گــرم تابســتان شــهر ممنوعــه بــود و امــروزه زمین هــای کاخ، معابــد، باغ هــا، کلاه فرنگی هــا، دریاچه هــا و راهروهایــش مــورد هجــوم تورهــای گردشــگری قــرار گرفته انــد. از ایــن مــکان ســال ها بــه عنــوان بــاغ ســلطنتی اســتفاده می شــده اســت و بــه طــور قابــل ملاحظــه ای در قرن ۱۸ توســط امپراتــور سلســله ی کینــگ -کیان لانــگ- بزرگتــر و تزئینــات اش بیشــتر شــد.
بیــش از ١٠٠٫٠٠٠ کارگــر بــه کار گرفتــه شــدند تــا بــه دســتور ایــن پادشــاه ، دریاچــه ی کومینــگ واقــع در محوطــه ی کاخ تابســتانی را گودتــر و پهن تــر کننــد. از آثــار بســیار زیبــای ایــن کاخ، پــل ۱۷ طاقــی آن اســت کــه از ســاحل شــرقی دریاچــه تــا جزیــره ی جنــوب دریاچــه کشــیده شــده است.

امپراطوری مردگان پاریس
امپراطوری مردگان پاریس
۱۰ جاذبه ی معروف و دیدنی شهر اشتوتگارت در آلمان
۱۰ جاذبه ی معروف و دیدنی شهر اشتوتگارت در آلمان
این نشانه ها را دنبال کنید تا به موفقیت برسید!
این نشانه ها را دنبال کنید تا به موفقیت برسید!
بازدید از مقاصد شگفت انگیز در شمال آلمان
بازدید از مقاصد شگفت انگیز در شمال آلمان

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code