خانه اخباراخبار الی گشت ساحل باتو فرینگی، رویایی ترین ساحل پنانگ