خانه اخباراخبار الی گشت سفر خاص و هیجان انگیز به جایی مثل هیچ جا، نپال