خانه اخباراخبار الی گشت وقتی که باران روی خشک ترین بیابان دنیا می بارد…