بی اعتمادی و روش های برطرف کردن آن

ﮔﺮاﻧﻴﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ و ﻳﻚدﺳﺖ، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .

ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺪون اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد. اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻴﻢ ﺳﺎزی ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ از ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺪن دور و اطراف و ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻻزﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮدن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از  آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
عوامل مهم در مدیریت فردی
عواملی که قدرت چانه زنی را تعیین می کند
بی اعتمادی

ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻓﺖ ﭼﻨﺪ راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد را  ﻳﻚ ﺷب ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و اﻳﺠﺎد آن ﻣﺤﺘﺎج ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺖ.

  1. ﻣﺸﻖ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ: ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن از ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﻮد و ﭘﺮﺳﻴﺪن از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﻳﻢ.
  2. ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻴﻤﻲ: در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
  3. ﭘﺴﻨﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن ﺳﻨﺦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﭘﺮﻫﻴﺰﻳﻢ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ نمی دانیم.
  4. ﺑﺎزﺧﻮرد ۳۶۰ درﺟﻪای: در اﻳﻦ روش ﺑﺪون درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺎداش ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪون وارد ﻛﺮدن آﺳﻴﺐ، ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻳﻢ.
  5. ﻣﺸﻖﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ: ﻣﺸﻖﻫﺎی ﺗﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﻮار و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ :ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر رﻫﺒﺮ ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎدزاﻳﻲ، ﻧﺸﺎن دادن آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی اﺳﺖ. ﺑﺎ درﺧﻄﺮ ﻗﺮار دادن آﺑﺮوی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی واﻗﻌﻲ و اﺻﻴﻞ و ﻓﺎرغ از رﻳﺎﻛﺎری ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﻋﻴﺐ و ﻋﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﺖ دوم :ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺧﻮرد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد. ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن از ﻋﺪم تنبیه، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی زﻳﺎنﺑﺎر و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

هوش سرشار کارمندانتان را بهتر بشناسید
هوش سرشار کارمندانتان را بهتر بشناسید
بازاریابی را به بهترین شکل ممکن بشناسید
بازاریابی را به بهترین شکل ممکن بشناسید
راه حل هایی برای افزایش سود شرکت
راه حل هایی برای افزایش سود شرکت
توانمندسازی کارکنان، کلید موفقیت دفاتر خدمات مسافرتی
توانمندسازی کارکنان، کلید موفقیت دفاتر خدمات مسافرتی

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code